Minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wziął w piątek 13 marca udział w posiedzeniu Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
Podczas posiedzenia Rada przyjęła podejście ogólne do dwóch projektów aktów prawnych:
•    projektu rozporządzenia w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)
•    oraz projektu dyrektywy w sprawie tymczasowej pomocy prawnej dla podejrzanych lub oskarżonych, którzy zostali pozbawieni wolności, oraz w sprawie pomocy prawnej w ramach postępowania dotyczącego europejskiego nakazu aresztowania.

ID produktu: 40116253 Rok wydania: 2010
Autor: Andrzej Wróbel
Tytuł: Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy. Tom I >>>

Jak podkreśla minister, w toku negocjacji tych projektów uwzględnione zostały zasadnicze postulaty Polski, więc Polska poparła przyjęcie podejścia ogólnego do obu projektów. Minister Cezary Grabarczyk podziękował prezydencji łotewskiej za doprowadzenie do porozumienia w Radzie. Kolejnym etapem prac będą negocjacje prowadzone w formule tzw. trilogu, a więc pomiędzy Radą – reprezentowaną przez Prezydencję, Komisją Europejską a Parlamentem Europejskim.
Rada debatowała także na temat projektów rozporządzeń: o ochronie danych osobowych (właściwość Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) oraz ws. uproszczenia przyjmowania niektórych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej. Częściowo uzgodniony tekst tego ostatniego uwzględnia polskie postulaty dotyczące uproszczenia systemu (ograniczenia obciążeń dla administracji) i wyeliminowania kolizji z umowami międzynarodowymi, których stroną są państwa członkowskie.
Podczas posiedzenia przyjęto także tekst rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego.
Podczas roboczego lunchu ministrowie wymienili poglądy i doświadczenia na temat przeciwdziałania radykalizacji postaw w zakładach karnych.