We współpracy z Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi partnerami zostanie ustanowiony nowy instrument pożyczkowy, pozwalający uzyskać mikrokredyt osobom, które mogłyby mieć trudności z dostępem do funduszy niezbędnych dla rozpoczęcia działalności gospodarczej lub założenia mikroprzedsiębiorstwa. W ten sposób UE chce rozpocząć propces utrzymaniamiejsc pracy oraz pomoc osobom napotykającym trudności w obliczu kryzysu, tworząc jednocześnie warunki do ożywienia gospodarczego. Propozycje zostaną przedstawione do zaakceptowania przywódcom państw UE podczas szczytu Rady Europejskiej w dniach 18-19 czerwca.

Komisja przedstawi trzy priorytety: utrzymywanie zatrudnienia, tworzenie miejsc pracy i promowanie mobilności; podnoszenie kwalifikacji i dostosowywanie się do potrzeb rynku pracy; oraz zwiększanie dostępu do zatrudnienia. - Priorytety te powinny być postrzegane jako uzupełnienie innych działań podejmowanych przez Komisję w obliczu kryzysu, takich jak niedawne propozycje dotyczące nadzoru finansowego oraz poprawy funkcjonowania Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Są one również zgodne z długoterminowymi strategiami UE mającymi na celu reformę rynku pracy, w tym m.in. ze strategią lizbońską. Szczególnie silny nacisk położony jest na szkolenia i tworzenie możliwości zatrudnienia dla młodych ludzi, tak aby mimo kryzysu mogli w tym roku wejść na rynek pracy - napisano w komunikacie.

Komisja proponuje szereg działań, m. in.:

- Przeznaczenie w trybie przyspieszonym 19 miliardów euro zaplanowanych funduszy na pomoc w utrzymaniu zatrudnienia lub podjęciu nowej pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji, zachęcanie do przedsiębiorczości i ulepszanie publicznych służb zatrudnienia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . W latach 2009-2010 Komisja może zrefundować deklarowane wydatki państw członkowskich w 100 %. Oznacza to, że nie ma potrzeby współfinansowania krajowego , dzięki czemu szybciej będzie można zrealizować projekty mające na celu pomoc obywatelom.

- Ponowny przydział 100 milionów EUR z obecnego budżetu unijnego. W połączeniu z funduszami z międzynarodowych instytucji finansowych, w szczególności Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środki te posłużą do utworzenia nowego unijnego instrumentu mikrokredytowego o puli ponad 500 milionów EUR . Mikrokredyty pomogą osobom, które mogą mieć trudności z uzyskaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, np. od niedawna bezrobotnym, pozwolą również zwiększyć zatrudnienie wśród mikroprzedsiębiorstw zagrożonych zapaścią kredytową.

- Dążenie do stworzenia w UE co najmniej 5 milionów ofert przyuczenia do zawodu dla młodzieży zagrożonej bezrobociem. Ustanowienie celów polegających na zaoferowaniu młodzieży możliwości odbycia szkolenia lub podjęcia zatrudnienia na wczesnym etapie bezrobocia.
- Wsparcie programów – m. in. w ramach EFS – mających na celu utrzymanie trwałego zatrudnienia poprzez skrócony czas pracy i szkolenia .

- Udzielanie bezrobotnym natychmiastowej pomocy, pozwalającej uniknąć długotrwałego bezrobocia i utraty potrzebnych kwalifikacji . Działanie to obejmuje propozycje, by każdy bezrobotny otrzymał jak najszybciej możliwość szkolenia lub zatrudnienia: w ciągu miesiąca w przypadku młodzieży poniżej 20 roku życia, dwóch miesięcy dla osób poniżej 25 roku życia oraz trzech miesięcy dla osób powyżej 25 roku życia. EFS powinien wspierać dążenia do osiągnięcia wymienionych celów w ramach programu „nowy etap kariery”.

- Pomoc osobom w najtrudniejszej sytuacji w powrocie do pracy , np. poprzez obniżenie pozapłacowych kosztów pracy, zachęty rekrutacyjne i promocję zatrudniania osób o niskich kwalifikacjach do prowadzenia gospodarstwa domowego lub sprawowania opieki.

- Utworzenie nowego serwisu internetowego „Match and Map” , pomagającego osobom szukającym pracy połączyć posiadane kwalifikacje z ofertami pracy w Europie poprzez istniejący portal mobilności zawodowej EURES oraz dążenie do zapewnienia osobom bezrobotnym szukającym pracy w innym państwie członkowskim uprawnienia do otrzymywania, przez co najmniej sześć miesięcy, świadczeń dla bezrobotnych przysługujących im w kraju zamieszkania.

- Nacisk na podnoszenie kwalifikacji i lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy na podstawie przeprowadzonej przez Komisję analizy poszczególnych sektorów pod kątem obecnych i przyszłych potrzeb unijnego rynku pracy, z uwzględnieniem kwalifikacji związanych z ekologią.  Stworzenie praktycznego instrumentu pomocy dla firm, pracowników i ich przedstawicieli ułatwiającego przewidywanie restrukturyzacji przedsiębiorstw i zarządzanie nią. Rozpowszechnianie przewodnika dla małych przedsiębiorstw , mającego za zadanie pomóc MŚP w utrzymywaniu i uzyskiwaniu potrzebnych kwalifikacji.

(Źródło: UKIE/KW)