Przedsiębiorstwa w UE i tym samym miejsca pracy, z trudnością konkurują z importem po zaniżonych cenach z krajów trzecich, mających nadmierne moce produkcyjne i gospodarki dotowane, głównie w sektorach hutnictwa stali, aluminium, rowerów, cementu, przemysłu chemicznego, ceramiki, szkła, papieru i paneli słonecznych.

Nowe przepisy umożliwiłyby UE reagowanie na takie nieuczciwe praktyki handlowe poprzez przeciwdziałanie importowi po zaniżonych cenach z krajów trzecich, takich jak np. Chiny, których gospodarka jest w dużym stopniu sterowana przez państwo.

Zmiany do przepisów unijnych rozporządzenia nr 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych oraz rozporządzenia nr 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych opierać się będą na następujących zasadach:

– Partnerzy handlowi i producenci spoza Unii będą mieli obowiązek przestrzegania międzynarodowych standardów dotyczących prawa pracy oraz ochrony środowiska. Tym samym, wpływ dumpingu środowiskowego i społecznego będzie brany pod uwagę podczas decyzji w sprawie środków antydumpingowych.

– Komisja Europejska będzie monitorować sytuację w krajach eksportujących do UE, a przedsiębiorstwa w UE mogą opierać się o jej sprawozdania składając skargę na dumping.

– Firmy z UE nie będą musiały przedstawiać żadnych dodatkowych dowodów na to, że ich konkurenci z krajów trzecich prowadzą dumping towarów na rynku UE.

– Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają pomoc przy radzeniu sobie z procedurami.

– Wszystkie grupy zaangażowane, szczególnie unijne związki zawodowe, będą miały możliwość przedstawienia swojej opinii o decyzjach dotyczących środków ochrony handlu.

Nowe przepisy wejdą w życie po ich formalnym zatwierdzeniu przez Radę i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

W najbliższym czasie europosłowie debatować będą również nad dalszymi planami aktualizacji unijnych "instrumentów ochrony handlu". Przedmiotem refleksji będą propozycje podniesienia ceł przeciwko dumpingowemu lub subsydiowanemu importowi z krajów, które zwykle w niewielkim stopniu ingerują w gospodarkę.

Źródło: www.europarl.europa.eu