Skład trzech sędziów rozpatrując sprawę deliktu dyscyplinarnego prokuratora powziął wątpliwości: Czy w postępowaniu zażaleniowym w sprawie o wyrażenie zgody na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej właściwe jest rozpoznanie sprawy w składzie 2 sędziów Sądu Najwyższego i jednego ławnika czy też w składzie trzech sędziów Sądu Najwyższego.

Uchylenie immunitetu 

Problem polega na tym, że przed 14 lutego 2020 r. tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, to Wydział Pierwszy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego przyjął zażalenie do rozpoznania i wyznaczył termin rozpoznania sprawy.

Nowelizacja z 20 grudnia 2019 r.  wprowadziła zmiany w zakresie właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, do której mają należeć także sprawy związane z zezwoleniem na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie sędziów, asesorów sądowych i prokuratorów

Czytaj w LEX: Immunitet prokuratora >

Jednak sąd nie miał pewności, czy właściwe jest przekazanie sprawy do Wydziału Drugiego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sytuacji, gdy, brak jest regulacji ustrojowych w tym zakresie.

Posiedzeniu przewodniczyć będzie Małgorzata Bednarek. W składzie orzekającym zasiadają także Jan Majchrowski, Piotr Sławomir Niedzielak, Adam Roch, Jacek Wygoda, Konrad Wytrykowski, a także - Paweł Zubert.

Czytaj w LEX: Kosonoga Jacek, Przesłanki postępowania przyspieszonego w sprawach karnych >

Postanowienie Trybunału Unii

Nowelizacja nastąpiła w sytuacji,  w której Izba ta składa się z osób, których powołano w procedurze dotkniętej poważnymi wadami konstytucyjnymi.

Izba Dyscyplinarna SN orzeka mimo postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 kwietnia br. Trybunał orzekł, że Izba Dyscyplinarna SN nie może prowadzić spraw dyscyplinarnych wobec sędziów ani przekazywać ich sądom, które nie spełniają kryterium niezależności w rozumieniu prawa unijnego. Postanowienie jest w mocy do wydania przez TSUE ostatecznego wyroku w sprawie skargi Komisji Europejskiego przeciw polskiemu rządowi. Wyrok w drugiej połowie 2020 roku ( (C-791/19).

Problem w tym, że Trybunał wypowiedział się jedynie w sprawach dyscyplinarnych sędziów, ale nie wspomniał o innych zawodach prawniczych.

 

Sprawdź również książkę: Państwo i Prawo - Nr 4/2020 [890] >>