Sąd Okręgowy w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z odwołania A. J. przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
postanowił skierować pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego.

Wątpliwości dotyczące działania prawa wstecz
Sąd miał wątpliwości, czy nie doszło w wyniku wejścia w życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej  do naruszenia zasady ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez niego prawa, a także niedziałania prawa wstecz. Czy też nie spowodował. to  nierównego traktowania części funkcjonariuszy w porównaniu z tymi, którzy rozpoczęli służbę po raz pierwszy po dniu 11 września 1989 roku, skutkując ich dyskryminacją.
Ponadto wątpliwości Sądu Okręgowego wynikały ze sposobu i trybu uchwalenia zaskarżonych przepisów oraz wątpliwości, czy spełnione zostały merytoryczne przesłanki.

 Odmówić stosowania ustawy
Spór toczy się o obniżenie emerytury policyjnej, policyjnej renty inwalidzkiej w związku z odwołaniem A. J. od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno- Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Jedynym w istocie zarzutem, jaki zawarła pełnomocnik skarżącej było twierdzenie, iż obydwie zaskarżone decyzje zostały wydane na podstawie przepisów ustawy niezgodnych z Konstytucją , a także Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Pełnomocnik przekonywała sąd, by odmówił zastosowania niekonstytucyjnych przepisów ustawy i  zmienił decyzje poprzez przyznanie odwołującej świadczenia w dotychczasowej wysokości, tj. wynikającej z decyzji o waloryzacji emerytury policyjnej z 27 lutego 2017 r.
Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW i A.

Służba na rzecz państwa przymusu
Najpierw 27 lutego 2017 roku dyrektor Zakładu wydał decyzję waloryzacyjną podwyższającą dotychczasową emeryturę do kwoty 3 802 zł – wskaźnik waloryzacji 100,44 proc.
W związku z wejściem w życie art. 13 a ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej, organ emerytalny otrzymał informację z Instytutu Pamięci Narodowej o przebiegu służby odwołującej się na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy zaopatrzeniowej, sporządzoną na podstawie posiadanych przez IPN akt osobowych.
Z dokumentacji tej wynikało, że odwołująca w okresie od 16 listopada 1978 r. do 1 stycznia 1990 r. pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa.
 
Obniżenie emerytury do 750 zł
Wobec tego decyzją z 3 czerwca 2017 r. dyrektor Zakładu obniżył wskaźnik obliczania świadczenia emerytalnego odwołującego się do wysokości 0% podstawy wymiaru za każdy rok służby w okresie od 16 listopada 1978 do 1 stycznia 1990 r.
 Stosując art. 15c ustawy emerytalnej ustalił wysokość świadczenia emerytalnego odwołującego się na kwotę 2 tys. zł brutto.
Kolejną decyzją z 3 czerwca 2017 r. stosując art. 22a ustawy emerytalnej ponownie ustalił wysokość świadczenia rentowego odwołującej się na kwotę 750 zł brutto (kwota najniższego świadczenia).