Projektowana ustawa ma wprowadzić zmiany w następujących ustawach: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 z późn. zm.), ustawie z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja Podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).

Proponowane zmiany mają doprowadzić do rozwoju długoterminowych instrumentów dłużnych, w celu umożliwienia bankom ograniczenia strukturalnego niedopasowania terminów finansowania. Szczególny nacisk ma zostać położony na system emisji listów zastawnych, jako instrumentów charakteryzujących się wysokim bezpieczeństwem i niskim ryzykiem inwestycyjnym. Obecnie listy zastawne są emitowane jedynie przez banki hipoteczne.

Ustawodawca proponuje wprowadzenie obowiązku utrzymywania przez banki hipoteczne 10-procentowego nadzabezpieczenia listów zastawnych. Owe nadzabezpieczenie będzie liczone od wartości emisji. Jednocześnie proponowane są zmiany w strukturze rejestru zabezpieczeń, polegające na tym, że środki banku ulokowane w papierach wartościowych, w Narodowym Banku Polskim i w gotówce, będą służyły jako bufor płynności na zabezpieczenie obsługi odsetek w okresie kolejnych 12 miesięcy.

Ustawodawca przewiduje także usunięcie możliwości żądania przedterminowego wykupu listów zastawnych, zarówno na podstawie ustawy o listach zastawnych jaki i ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.). Zmiany nie będą miały wpływu na prawo emitenta do dokonania wcześniejszego wykupu listów zastawnych.

W nowej wersji ustawy o listach zastawnych ma znaleźć się także delegacja ustawowa do ustanawiania przepisów w zakresie ustalania sposobu przeprowadzania testów nadmiernego zadłużenia i płynności, stosowanych w postępowaniu upadłościowym wobec banku hipotecznego. Regulacja ma obejmować założenia jakie należy przyjąć w stosunku do przyszłych kosztów postępowania upadłościowego oraz różnic walutowych i odsetkowych, w sytuacji gdy różnice między masą upadłości, a wierzytelnościami z listów zastawnych nie będą wyeliminowane przez odpowiednie transakcje ochrony przed ryzykiem.

Opracowanie: Małgorzata Jastrzębska

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl