Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dopuszczają możliwość arbitrażu w każdym sporze o prawa majątkowe, z wyjątkiem spraw o alimenty. Oznacza to, że sprawy o zapłatę odszkodowań łowieckich mogą stanowić przedmiot arbitrażu. Zdaniem związku łowieckiego, dzięki sądom arbitrażowym ma skrócić się droga do ustalenia czy w danym stanie faktycznym odszkodowanie za szkody łowieckie jest należne, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.

Czytaj też: Szkody łowieckie - zakres odpowiedzialności >>

Czytaj też: Szkody łowieckie – procedura ubiegania się o odszkodowanie >>

 

POLECAMY

Szybciej i mniej formalnie, ale profesjonalnie

Sygnatariusze porozumienia podkreślają, że istotą sądownictwa polubownego jest jego maksymalne odformalizowanie, a jednocześnie maksymalna profesjonalizacja orzekania. - W efekcie zainteresowane strony poddać zaistniały spór – co do zasadności odszkodowania i jego wysokości – nie zawodowemu sędziemu, który i tak zmuszony jest zasięgnąć opinii biegłego z zakresu szkód łowieckich, ale od razu biegłemu, który wystąpi w sprawie w połączonej roli biegłego, mediatora i sędziego, czyli arbitra. Wyrok sądu polubownego nie podlega zaskarżeniu do drugiej instancji. Tym samym zostaje wyłączona procedura odwoławcza i związany z tym czas rozpatrzenia apelacji. Z drugiej strony wyrok sądu polubownego jest tytułem egzekucyjnym, a jedynym warunkiem prawnym, aby sąd polubowny mógł orzekać w danej sprawie, jest zgoda stron sporu na poddanie się arbitrażowi wyjaśniają. Polski Związek Łowiecki podkreśla, że wyrok arbitrów będzie podlegał wykonaniu w trybie egzekucji komorniczej po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności.

Czytaj także: 
Prezydent podpisał przepisy rozszerzające odpowiedzialność za szkody łowieckie>>
SN: Sąd jest związany decyzją nadleśniczego w sprawie szkody po polowaniu>>
SN: Szkody łowieckie - do sądu, nawet bez protokołu szacowania>>

 

 

Arbitrzy z wiedzą łowiecką

Zgodnie z porozumieniem, sąd arbitrażowy w sprawach szkód łowieckich będzie działał na podstawie regulaminu wypracowanego przez KRIR i PZŁ. - Obie organizacje będą sprawować wspólnie nadzór nad sądem poprzez radę sądu arbitrażowego. Zgodnie z zawartym porozumieniem arbitrami w sądzie będą mogły być osoby mające niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie szacowania szkód łowieckich. Na listę arbitrów będą mogli wpisywać się m.in. biegli sądowi, rzeczoznawcy szacujący na bieżąco szkody i prawnicy wyspecjalizowani w sprawach z zakresu szkód łowieckich - zapowiada PZŁ.