Prezes Krajowej Rady Notarialnej Tomasz Janik wystosował list do Premiera RP Donalda Tuska z propozycją zorganizowania spotkania przy okrągłym stole w sprawie planowanej deregulacji zawodu oraz wspólnego wypracowania nowej pozycji i zadań polskiego notariatu.
Środowisko notariuszy apeluje, aby przy okrągłym stole zasiedli oprócz premiera i samych notariuszy także legislatorzy odpowiedzialni za prace nad projektem tzw. ustawy deregulacyjnej. „Postanowiliśmy wyjść z tą inicjatywą, ponieważ jako przedstawiciele polskiego notariatu jesteśmy przekonani, że tworzenie dobrego prawa powinno odbywać się w oparciu o ścisły dialog pomiędzy władzą a samorządem zawodowym. W ten sposób wypracowane rozwiązania przyniosą korzyści państwu i jego obywatelom” – napisał do szefa rządu Prezes Krajowej Rady Notarialnej Tomasz Janik.
Zdaniem przedstawicieli polskiego notariatu, dialog dotyczący zmian w Prawie o notariacie  nie jest przez stronę rządową prowadzony w odpowiedni sposób. „Dziś mamy do czynienia już z trzecią wersją projektu wprowadzającą istotne zmiany w zawodzie notariusza, która de facto nie była konsultowana społecznie. W każdej z tych wersji hasło „deregulacja” ma odmienne znaczenie. Krajowa Rada Notarialna stoi na stanowisku, że pomimo oczywistych różnic stanowisk powinniśmy dążyć do konstruktywnych zmian w Prawie o notariacie, kierując się dobrem obywateli i koniecznością zagwarantowania bezpieczeństwa obrotu prawnego w Polsce” – zaznaczył w liście Prezes KRN.
Notariusze pragną zasiąść do okrągłego stołu z przedstawicielami rządu, aby wypracować nowe rozwiązania prawne, które będą korzystne dla obywateli i zapewniają bezpieczeństwo obrotu prawnego na dotychczasowym lub jeszcze wyższym poziomie. Nad takimi propozycjami już od lipca pracuje specjalny zespół ekspertów utworzony przy Krajowej Radzie Notarialnej.
 „Oczywiście widzimy konieczność wprowadzenia zmian w obowiązującej obecnie ustawie Prawo o notariacie – powiedziała Joanna Greguła, członek i rzecznik Krajowej Rady Notarialnej. – Jednak negatywnie oceniamy propozycje, jakie niesie ze sobą projekt tzw. ustawy deregulacyjnej, który chce przyjąć rząd. Zaproponowane przez resort sprawiedliwości rozwiązania mogą wpłynąć na obniżenie jakości czynności prawnych dokonywanych w kancelariach notarialnych z uwagi na dopuszczenie do zawodu osób słabiej przygotowanych, zaś negatywnym skutkiem wprowadzenia nieograniczonej konkurencji będzie utrata niezależności i bezstronności notariuszy” – dodaje Joanna Greguła.
Krajowa Rada Notarialna zwraca również uwagę na sprzeczność pomiędzy deklaracjami resortu dotyczącymi rozszerzenia kompetencji notariuszy a zapisami ustawy deregulacyjnej. Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin zapowiadał  publicznie powierzenie notariuszom części zagadnień nieprocesowych z postępowania cywilnego oraz prowadzenie rejestrów publicznych, które miałyby być kolejnymi krokami w procesie odciążenia sądownictwa. Zmiany te, pozytywnie przyjęte przez środowisko notarialne, wiążą się z koniecznością wzbogacenia procesu  kształcenia aplikantów o nowe treści oraz przygotowaniem ich do zwiększonego zakresu odpowiedzialności. Z kolei zapisy ustawy deregulacyjnej idą w przeciwnym kierunku - okres praktycznego przygotowania do zawodu zostanie znacznie skrócony, a wymagania stawiane przyszłym rejentom będą znacząco ograniczone.
 

Źródło: KRN