Zmiany wprowadza nowela ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 1015).
Więcej: Weszły w życie zmiany w pieczy zastępczej>>>

Spod egzekucji wyłączono świadczenia przyznawane rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka, rodzinom wspierającym i osobom usamodzielnianym. To powrót do stanu sprzed wprowadzenia systemu pieczy zastępczej - gdy domy dziecka i rodziny zastępcze podlegały opiece społecznej, świadczenia były wyłączone spod egzekucji.