Operatorzy mający na rynku znaczącą pozycję będą mogli złożyć propozycje szczegółowych warunków wykonywania nałożonych na nich obowiązków regulacyjnych w zakresie dostępu telekomunikacyjne- go. Według nowych przepisów taki wniosek będzie składany do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jego treścią będą mogły być objęte także inne zobowiązania przedsiębiorcy, które przyczyniają się do skutecznej realizacji jego obowiązków regulacyjnych, rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji, wykorzystania nowoczesnej infrastruktury lub zapewnienia użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami decyzje o zatwierdzeniu szczegółowych warunków regulacyjnych zostanie wydana tylko w przypadku ich zgodności z przepisami prawa oraz nałożonymi na przedsiębiorcę obowiązkami. Kompetencje do wydania takiej decyzji przysługiwać będą prezesowi UKE.

Źródło: Gazeta Prawna