Skarga została wniesiona do Trybunału przez Jurija Derewjanko, obywatela Ukrainy, który od listopada 2013 r. brał udział w demonstracjach w Kijowie. Skarga dotyczy przede wszystkim środków stosowanych przez siły rządowe w celu rozproszenia "Euromajdanu": od 18 lutego milicja i jednostki specjalne zaczęły strzelać do demonstrantów przy użyciu ostrej amunicji, a także korzystać z materiałów wybuchowych i armatek wodnych pomimo ujemnych temperatur. Zdaniem skarżącego stosowane przez rząd środki w sposób jednoznaczny naruszały jego prawa podstawowe oraz prawa podstawowe innych demonstrantów, a zwłaszcza prawo do życia (art. 2 Konwencji o prawach człowieka), zakaz tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania (art. 3), prawo do wolności i bezpieczeństwa (art. 5), prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego (art. 8), wolność zgromadzeń i stowarzyszeń (art. 11), prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13) oraz prawo do poszanowania własności (art. 1 protokołu nr 1 do Konwencji o prawach człowieka).
Skarga ta została wniesiona do Trybunału Praw Człowieka 23 stycznia 2014 r., a w dniu 19 lutego skarżący uzupełnił swe stanowisko przedstawiając zarzuty dotyczące najnowszych wypadków w Kijowie. W obliczu sytuacji panującej na Ukrainie Trybunał powziął decyzję o nadaniu tej sprawie - na podstawie art. 41 Regulaminu proceduralnego Trybunału - charakteru priorytetowego. Rząd ukraiński ma czas do 14 marca na przedstawienie swego stanowiska w przedmiocie dopuszczalności i zasadności zarzutów przedstawionych przez skarżącego.
Skarga złożona przez Jurija Derewjanko jest drugą już skargą dotyczącą siłowej interwencji milicji i sił specjalnych w czasie protestów w Kijowie, która po uzyskaniu statusu priorytetowego została zakomunikowana władzom ukraińskim przez Trybunał (1 lutego 2014 r. Trybunał poinformował stronę rządową o skardze 9078/14, wniesionej przez Igora Sirenko). Cieszy szybka reakcja Trybunału, który zdecydował się na nadanie dotychczasowym "sprawom ukraińskim" charakteru priorytetowego. Zważywszy jednak na skalę ukraińskich protestów, przebieg ostatnich wydarzeń w Kijowie oraz na oczywistość naruszeń praw podstawowych na Euromajdanie można oczekiwać, iż skarg takich wpłynie w najbliższym czasie do Trybunału znacznie więcej. W najbliższej przyszłości Trybunał będzie więc musiał wypracować określoną praktykę rozstrzygania tychże spraw w znacznie szerszym wymiarze, zapewne także przy aktywnym udziale ukraińskiego rządu. Powstała sytuacja jest szczególnie ciekawa z punktu widzenia dokonującego się właśnie na Ukrainie przewrotu i utraty legitymizacji władzy przez poprzedni aparat władzy: za naruszenia praw podstawowych odpowiada władza obalona, a za zadośćuczynienie tymże naruszeniom odpowiadać będzie nowa władza, władza obalająca. Trybunał nie miał wcześniej do czynienia z takimi stanem faktycznym. Zobaczymy, czy będzie on miał jakiś wpływ na linię orzeczniczą Trybunału lub na sam proces wyrokowania.
Tak wynika ze skargi wniesionej 23 stycznia 2014 r. w sprawie nr 7684/14, Derevyanko przeciwko Ukrainie.