Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych ogłosiły wspólne stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości.

Czytaj: Minister ma zespół do sędziowskich dyscyplinarek >>

Zdaniem autorów dokumentu, upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa, w skład której weszli sędziowie wybrani przez polityków, podczas przyspieszonego w stosunku do zapowiadanego terminu posiedzenia w dniach 23-24 oraz 27-28 sierpnia br. dokonała wyboru kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. - Wśród kandydatów na sędziów Izby Dyscyplinarnej przeważają prokuratorzy różnych szczebli prokuratury, podlegli bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu a także osoby, które personalnie związane były ze Zbigniewem Ziobro (poprzez pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości lub jako pełnomocnicy w procesach skierowanych przeciwko niemu) - czytamy w oświadczeniu.

Jego autorzy stwierdzają też, że w ostatnim czasie wyraźnie zaktywizowały się działania rzeczników dyscyplinarnych. - Podejmowane przez nich - bez jakiejkolwiek umotywowanej podstawy prawnej - kroki, skierowane przeciwko sędziom, członkom stowarzyszeń sędziowskich, mają za zadanie wywołanie „efektu mrożącego”. Wzywanie sędziów do składania wyjaśnień w związku z uczestniczeniem w debacie publicznej i zajmowaniem stanowiska w sprawach istotnych z punktu widzenia obywateli, którymi sędziowie także są, jest zaprzeczeniem demokracji w życiu publicznym i oznacza naruszanie zasad praworządności - napisano w oświadczeniu.

Sprawdź: Prawo o ustroju sądów powszechnych. >>

Zdaniem jego autorów skutkiem takiego postępowanie jest próba zastraszenia sędziów, którzy publicznie wypowiadają się w obronie Konstytucji, niezależności sądów, niezawisłości sędziów i uczestniczą w akcjach edukacyjnych, uświadamiających obywatelom zagrożenia, jakie niesie łamanie Konstytucji i nieprzestrzeganie zasad trójpodziału władzy.
- Apelujemy do wszystkich o podejmowanie działań, które zapewnią ochronę sędziów stojących na straży europejskich wartości - stwierdzają sędziowskie stowarzyszenia.