Wprowadzona zostanie również jednolita ryczałtowa stawka minimalna wynagrodzenia profesjonalnych pełnomocników, w kwocie 120,- zł, za prowadzenie sprawy ze skargi na przewlekłość postępowania.
Powyższe zmiany wynikają z dwóch rozporządzeń zmieniających opublikowanych w Dzienniku Ustaw w dniu 30 stycznia 2013 r. – rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. poz. 145) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. poz. 146).

W uzasadnieniach obu rozporządzeń zmieniających wskazano, iż motywem obniżenia stawki minimalnej w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone jest zwiększenie dostępności fachowej pomocy prawnej w tych sprawach, co ma wpłynąć pozytywnie na realizację zasady dostępności do sądu. Ponadto obniżenie stawki ma przeciwdziałać praktykom polegającym na celowym zwielokrotnianiu kosztów zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących klauzul abuzywnych. W odniesieniu zaś do spraw ze skargi na przewlekłość postępowania zmianę umotywowano faktem, iż tego rodzaju postępowania charakteryzują się powtarzalnością i podobieństwem podejmowanych czynności procesowych, a nadto mniejszym od przeciętnego nakładem pracy pełnomocników.
Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w obu rozporządzeniach zmieniających do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie omawianych zmian stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.
Rozporządzenia zmieniające wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, t. j. w dniu 14 lutego 2013 r.

Krzysztof Paczoska