Pytania prejudycjalne do TSUE skierował sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz na kanwie rozpatrywanej skargi kasacyjnej wniesionej do SN w sprawie o zapłatę. 

Sędzia chce wiedzieć, czy można kwestionować status takich sędziów z uwagi na:

  1.  brak transparentności kryteriów powołania, 
  2. możliwość odwołania sędziego w każdym czasie, 
  3. brak udziału w procedurze nominacyjnej samorządu sędziowskiego 
  4. odpowiednich organów władzy publicznej ukształtowanych w demokratycznych wyborach, co mogłoby podważyć zaufanie, jakie sądownictwo powinno budzić w społeczeństwie demokratycznym


- Czy znaczenie dla rozstrzygnięcia zagadnienia ma okoliczność, że powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego na kolejnych stanowiskach (w sądach wyższej instancji) mogło nastąpić z powodu uznania odpowiedniego okresu (stażu) pracy oraz na podstawie oceny pracy na stanowisku, na które osoba ta została powołana co najmniej po raz pierwszy przez polityczne organy oraz na podstawie procedury wyżej opisanej, co mogłoby podważyć zaufanie, jakie sądownictwo powinno budzić w społeczeństwie demokratycznym? - pyta sędzia Zaradkiewicz. 

Czytaj: Kamil Zaradkiewicz pyta o status sędziów wskazanych przez poprzednią KRS>>
 

 

Powołanie bez ślubowania

Sędzia pyta też m.in., czy znaczenie dla rozstrzygnięcia zagadnienia ma okoliczność, że powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego na kolejnych stanowiskach (w sądach wyższej instancji, z wyjątkiem Sądu Najwyższego) nie było uzależnione od złożenia ślubowania sędziowskiego przestrzegania wartości społeczeństwa demokratycznego, a osoba powołana po raz pierwszy składała przyrzeczenie stania na straży ustroju politycznego państwa komunistycznego i tak zwanej „praworządności ludowej”, co mogłoby podważyć zaufanie, jakie sądownictwo powinno budzić w społeczeństwie demokratycznym?

Pytanie o rekomendacje KRS

Ale sędzia Zaradkiewicz chce też wiedzieć, czy jest sądem niezawisłym i bezstronnym oraz mającym odpowiednie kwalifikacje w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, organ, w którym zasiada osoba powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego po raz pierwszy lub kolejny (do sądu wyższej instancji) wyłoniona jako kandydat przedstawiony do powołania na ten urząd w postępowaniu przed organem oceniającym kandydatów (Krajową Radą Sądownictwa), jeżeli postępowanie to nie spełniało kryteriów jawności oraz transparentności reguł wyboru kandydatów, co mogłoby podważyć zaufanie, jakie sądownictwo powinno budzić w społeczeństwie demokratycznym?

W kolejnym pytaniu Kamil Zaradkiewicz stawia kwestię, czy na przeszkodzie stwierdzeniu braku niezależności sądu lub niezawisłości sędziego w nim zasiadającego z powodu okoliczności, o których mowa w punktach 1-5, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, mogą stać przepisy konstytucyjne państwa członkowskiego Unii Europejskiej dotyczące ustroju sądów lub powoływania sędziów uniemożliwiające ocenę skuteczności powołania sędziego.

Treść pytania do Trybunału Sprawiedliwości UE>