O projekcie tym dyskutowano w tym tygodniu podczas konferencji, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Senatu RP, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli, Rządowego Centrum Legislacji, Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu oraz środowisk akademickich i adwokatury.
Punktem wyjścia do dyskusji były referaty wygłoszone przez Justynę Chrzanowską, która w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zajmuje się polskimi sprawami w Strasburgu
oraz dr. Adama Bodnara (HFPC). Debata koncentrowała sie wokół kwestii uwzględnienia w procesie tworzenia prawa standardów ochrony praw człowieka wyznaczonych orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
- Należy z uznaniem odnieść się do inicjatywy MSZ i HFPCz wskazując na szczególną pozycję, jaką wśród aktów prawa międzynarodowego poświęconych ochronie praw
człowieka zajmuje Konwencja oraz podkreślając znaczenie orzecznictwa ETPcz dla kształtowania się standardów ochrony praw człowieka. -S tworzenie mechanizmów obligatoryjnego dokonywania testu zgodności wszystkich projektów aktów normatywnych ze standardami konwencyjnymi.
W toku spotkania wskazywano, że uwzględnienie standardów wypracowanych przez ETPCz już na etapie projektowania aktu normatywnego stanowić będzie wzmocnienie systemu
gwarancji poszanowania praw i wolności obywatelskich jest jak najbardziej uzsadanione - komentuje adwokat Michał Bukowiński, który z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej uczestniczył w tej konferencji.