Stanowisko w tej sprawie wraz z opinią prawną sporządzoną przez adw. dr Katarzynę Ciulkin-Sarnocińską, zostało skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich dr. hab. Marcina Wiącka, komendanta głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza Pragi i komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Andrzeja Jakubaszka.

Czytaj: Adwokat od pierwszej czynności procesowej? NRA chce zmian w prawie>>

Stan wyjątkowy tak, ale nie w zakresie prawa do obrony

Prezes NRA i dziekan ORA w Białymstoku zwracają uwagę, że ustawa o stanie wyjątkowym, a także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego, nie dopuszczają ograniczenia prawa do obrony i prawa do sądu, zagwarantowanego także w Konstytucji RP (art. 233 ust. 1 Konstytucji RP). Tymczasem - jak wskazują - na terenach objętych stanem wyjątkowym odmawia się ich cudzoziemcom ubiegającym się o wszczęcie wobec nich procedur ochrony międzynarodowej i o kontakt z pełnomocnikiem lub obrońcą. 

- Takie działania są sprzeczne z międzynarodowymi przepisami, wynikającymi z członkostwa Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Radzie Europy i Unii Europejskiej - dodają. 

Podkreślają, że praktyką Straży Granicznej stało się także odmawianie adwokatom informacji telefonicznej o osobach oczekujących na pomoc prawną.  - Straż Graniczna powołuje się przy tym na par. 1 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Przepis ten jednak nie pozwala na ograniczenie kontaktu cudzoziemca z jego pełnomocnikiem (oraz pełnomocnika z cudzoziemcem) ani na ograniczenie dostępu do informacji. Informacje te bowiem nie mają charakteru publicznych, dotyczących czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji - czytamy.

 

Rolą SG nie jest sprawdzanie pełnomocnictw adwokatów

Sygnatariusze stanowiska zwracają też uwagę na - w ich ocenie - nieprawidłową praktykę działania funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy skupiają się na ustalaniu okoliczności udzielenia pełnomocnictwa adwokatom przez cudzoziemców, a nie na przesłankach i podstawach wniosku o ochronę międzynarodową.

- Ustawowe zadania adwokatury nakładają na adwokatów obowiązek rzetelnego i sumiennego wykonywania swoich obowiązków również w nadzwyczajnych warunkach stanu wyjątkowego. Dlatego zwracamy się o pilne podjęcie systemowych rozwiązań pozwalających na wyeliminowanie opisanych nieprawidłowości, które są cyklicznie zgłaszane przez adwokatów.