Do zwolnienia Afganki doszło dzięki zaangażowaniu i współpracy Fundacji Instytut na rzecz Państwa prawa i Naczelnej Rady Adwokackiej. - informuje Naczelna Rada Adwokacka. 

Rosati w swoim piśmie skierowanym do Jarosława Szajnera, szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwrócił uwagę na możliwość skorzystania przez niego z posiadanej prerogatywy, o której mowa w art. 89b ust. 2 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z nim szef Urzędu może wydać decyzję o zwolnieniu ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców, z urzędu lub na wniosek wnioskodawcy, jeżeli z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że wnioskodawca i osoba, w której imieniu wnioskodawca występuje, z dużym prawdopodobieństwem spełniają warunki nadania statusu uchodźcy, określone w art. 13, lub udzielenia ochrony uzupełniającej, określone w art. 15, i ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

Jak dodawał, ma to zastosowanie w stosunku do pani adwokat Susan I (Afghanistan Independent Bar Association). - Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że pani adwokat Susan spełnia warunki nadania statusu uchodźcy, określone w art. 13, lub udzielenia ochrony uzupełniającej, określone w art. 15 - zaznaczał prezes NRA. 

Czytaj: Adwokaci apelują o wsparcie dla ludności cywilnej i obcokrajowców w Afganistanie>>

Ucieczka przed prześladowaniami

W swoim piśmie mecenas Rosati zwracał uwagę, że afgańska adwokatka jest członkiem Afghanistan Independent Bar Association. - Uciekła z kraju swojego pochodzenia z uwagi na obawę przed prześladowaniami, którym poddawane są kobiety wykonujące zawód adwokata. Sytuacja ta nasiliła się po przejęciu kontroli nad Afganistanem przez Talibów - podkreśla.

Prezes wystosował także pismo do komendanta Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej, ppłk. Wojciecha Rogowskiego, z tym samym apelem, wskazując przepisy, które pozwalają na zwolnienie cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców przez organ Straży Granicznej w przypadku stwierdzenia, że ze względów prawnych lub faktycznych, wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu nie jest możliwe.