Wnioskodawca złożył pismo do dyrektora zakładu karnego o udostępnienie informacji publicznej w postaci kopii sprawozdań z wizytacji sędziego penitencjarnego z lat 2015-2020. Organ uznał jednak, że żądana informacja nie jest publiczna. Stał bowiem na stanowisku, że sprawozdanie jest dokumentem wewnętrznym, który opisuje i podsumowuje przeprowadzone postępowanie nadzorcze i nie posiada waloru oficjalności. Wnioskodawca nie poddał się i wniósł skargę.

 


Sędzia penitencjarny sporządza sprawozdanie

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, który wskazał, że zgodnie z art. 33 par. 1 i 2 ustawy Kodeks karny wykonawczy, sędzia penitencjarny wizytuje zakłady karne, areszty śledcze oraz inne miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności. Ma on prawo wstępu do nich w każdym czasie oraz poruszania się po ich terenie, przeglądania dokumentów i żądania wyjaśnień od administracji tych jednostek. Sędzia penitencjarny ma też prawo przeprowadzania podczas nieobecności innych osób rozmów z osobami pozbawionymi wolności oraz badania ich wniosków, skarg i próśb. Sposób, zakres i tryb sprawowania przez niego nadzoru został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 26 sierpnia 2003 r. Z par. 7 ust. 1 i 2 tego aktu wynika, że sędzia penitencjarny sporządza sprawozdanie z przebiegu wizytacji. Dokument ten przechowuje się w sądzie. Natomiast jego odpis przesyła dyrektorowi kontrolowanej jednostki, a w razie potrzeby również właściwemu organowi nadrzędnemu.

Czytaj także: NIK po kontroli w więzieniach: cele nie są przeludnione, ale brakuje funkcjonariuszy >>>

Treść sprawozdań może stanowić przedmiot wniosku

WSA wskazał, że dyrektor zakładu karnego, jako jeden z organów Służby Więziennej, czyli formacji powołanej do realizacji zadań publicznych ze środków publicznych, jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej. Tą zaś jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 udip. Ustęp 1 pkt 4 lit. a tego artykułu stanowi, że informacje, które podlegają udostępnieniu to w szczególności dane publiczne, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, m.in. dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających. Sąd wskazał, że jako dane publiczne należy rozumieć informacje i dokumenty, których treść odnosi się do postępowań kontrolnych prowadzonych względem władz publicznych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 udip. Oznacza to, że treść sprawozdań z wizytacji zakładów karnych może stanowić przedmiot wniosku o udzielenie informacji publicznej co do samej zasady.

Zobacz procedurę w LEX: Udostępnienie informacji publicznej na wniosek >

 

Dokument wewnętrzny też może podlegać udostępnieniu

Dyrektor zakładu karnego podnosił, że sprawozdanie z wizytacji jest dokumentem wewnętrznym. WSA uznał, że dokument ten niewątpliwie posiada taki charakter, ponieważ nie jest on skierowany do podmiotów zewnętrznych. Jednakże nie można mieć wątpliwości, że jest to też dokument urzędowy w rozumieniu art. 6 ust. 2 udip. Został on bowiem wytworzony przez podmiot uprawniony w ramach realizacji powierzonych mu zadań i służy do celów określonych w ustawie Kodeks karny wykonawczy. Sąd podkreśl, że dokumenty urzędowe, nawet gdyby miały charakter wewnętrzny, nie są wyłączone z zakresu przedmiotowego ustawy o dostępie do informacji publicznej, a o ich udostępnieniu decyduje ich treść.

Zobacz procedurę w LEX: Odmowa udostępnienia informacji publicznej na wniosek >

Tym samym wniosek powinien zostać załatwiony w trybie ustawy poprzez udzielenie żądanej informacji, chyba że zachodzą okoliczności, które przesądzają o ograniczeniu prawa dostępu do niej (stanowi o tym np. art. 5 udip). Mając powyższe na uwadze, WSA zobowiązał dyrektora zakładu karnego do załatwienia wniosku w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku.

Wyrok WSA w Gdańsku z 27 stycznia 2021 r., sygn. akt II SAB/Gd 113/20

Zobacz procedurę w LEX: Badanie przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej >