W dniach 10-12 kwietnia w Tatranskiej Lomnicy (Słowacja) odbyło się spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Grupy Wyszehradzkiej. W spotkaniu uczestniczyli Jiři Pospišil - Minister Sprawiedliwości Republiki Czeskiej, Tibor Draskovics - Minister Sprawiedliwości Republiki Wegier oraz Stefan Harabin - Minister Sprawiedliwości i wicepremier Republiki Słowackiej.

Polskę reprezentował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Pan Łukasz Rędziniak. Ministrowie omówili problemy związane z kontynuacją Programu Haskiego, dotyczącego rozwoju Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Szczególny nacisk położono na konieczność zapewnienia spójności systemu prawnego w zakresie współpracy sądowej UE, przy dokonywaniu jego rewizji po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego. Ministrowie dyskutowali także na temat intensyfikacji tych form współpracy, które są powiązane ze swobodnym przepływem osób w ramach Obszaru Schengen, co jest kwestią szczególnie istotną dla obywateli państw Grupy Wyszehradzkiej.

W trakcie konferencji zaakcentowano m.in. konieczność wyeliminowania zakłóceń we współpracy sądowej. Dyskusja zakończyła się podpisaniem deklaracji zawierającej wspólne postulaty państw Grupy Wyszehradzkiej w odniesieniu do kontynuacji Programu Haskiego. Deklaracja została przesłana do Ministra Sprawiedliwości Słowenii - jako państwa sprawującego Prezydencję UE - Lavro Šturma oraz do Komisarza Franco Frattiniego.

Ponadto, Ministrowie omówili kwestie związane z obowiązywaniem umów dwustronnych pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej w zakresie współpracy sądowej. Zgodzono się co do konieczności dokonania przeglądu tych umów pod kątem ich ewentualnego uzupełnienia w celu dalszego ułatwienia współpracy, w szczególności w zakresie współpracy w sprawach karnych.  W ostatniej części konferencji Ministrowie wymienili się doświadczeniami wynikającymi ze stosowania Konwencji Haskiej z 1980 r., dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Omówiono możliwości usprawnienia jej mechanizmów za pomocą przepisów krajowych uzupełniających, udoskonalenia narzędzi instytucjonalnych, a także możliwości koordynowania stanowisk wobec problemów pojawiających się w tym zakresie we współpracy z państwami trzecimi.Na prośbę pozostałych państw, Polska przekazała tekst krajowych przepisów kodeksu postępowania cywilnego w tej dziedzinie. Kolejne spotkanie ministrów Sprawiedliwości Grupy Wyszehradzkiej odbędzie się w przyszłym roku w Polsce.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości