Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb sporządzania przez komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji, informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego. Wniosek o udzielenie informacji o kandydacie
właściwy prezes sądu kieruje do komendanta Policji właściwego ze względu na siedzibę sądu. Prezes sądu wskazuje we wniosku dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców wraz z nazwiskiem rodowym matki, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL. Komendant Policji zarządza zebranie informacji przetwarzanych na temat kandydata w policyjnych systemach teleinformatycznych stanowiących podstawę sporządzenia informacji o kandydacie. Komendant Policji
sporządza pisemną informację o kandydacie i przedstawia ją prezesowi sądu w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku.

Katarzyna Irytowska