Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności przepisu § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 września 2004 roku w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt z art. 34 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, jak również z art. 92 ust. 1 konstytucji.
W ocenie wnioskodawcy podstawową zasadą prawnej ochrony zwierząt w Polsce jest powszechny nakaz ich humanitarnego traktowania, tj. takiego, które uwzględnia ich potrzeby oraz zapewnia im opiekę i ochronę. Ustawa o ochronie zwierząt stanowi, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Nad zwierzętami nie wolno się znęcać, a uśmiercić je można wyłącznie z wyraźnie uzasadnionych przez ustawę przyczyn i w określony prawem sposób. Jedną z takich przyczyn jest potrzeba gospodarcza (mówi się wówczas o uboju). Zasadą przyjętą przez art. 34 ustawy o ochronie zwierząt jest to, że zwierzę kręgowe przed uśmierceniem, zarówno w ubojni, jak i w uboju domowym, musi zostać pozbawione świadomości.
Kwestionowany przepis zdaniem wnioskodawcy dopuszczając do uboju zwierząt zgodnie z obyczajami religijnymi zarejestrowanych związków wyznaniowych wyłącza jednocześnie, obowiązek ogłuszenia zwierzęcia przed ubojem. Tym samym, przepis zawarty w akcie podustawowym modyfikuje ustanowiony w ustawie o ochronie zwierząt nakaz uprzedniego pozbawienia świadomości zwierzęcia przed jego uśmierceniem.
Zdaniem prokuratora genralnego, kwestionowany przepis wprowadzając wyjątek od zasady, że zwierzę kręgowe w ubojni może zostać uśmiercone tylko po uprzednim pozbawieniu świadomości przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego. Nie respektuje też ustawowych wytycznych do wydania kwestionowanego rozporządzenia.
Rozprawie będzie przewodniczył wiceprezes TK Stanisław Biernat, sprawozdawcą będzie sędzia Zbigniew Cieślak.
Więcej na ten temat>>>