We wniosku zwraca uwagę, że orzecznictwie Sądu Najwyższego istnieją rozbieżności co do tej kwestii. Przede wszystkim niektóre składy SN uważają istnienie gravamen za przesłankę do wniesienia środka zaskarżenia, co - przy stwierdzeniu braku interesu prawnego- skutkuje odrzuceniem całego środka bez merytorycznej oceny jego zasadności. Inne łagodniej podchodzą do sprawy i uznają, że brak gravamen może być jedynie przyczyną oddalenia skargi. Powoduje to duże różnice w orzecznictwie sądów.
Co więcej, różne składy SN inaczej definiują samo pojęcie interesu prawnego. Dlatego prezes SN chce, by powiększony skład ustalił, czy interes prawny zawiera się jedynie w różnicy między zgłoszonym wcześniej żądaniem a żądaniem uwzględnionym w sentencji rozstrzygnięcia, czy też jest pojęciem szerszym i występuje także , gdy zaskarżone orzeczenie jest zgodne z żądaniem skarżącego, ale nie zapewnia mu wszystkich możliwych korzyści - w tym także gdy można podważyć jego stabilność, ponieważ nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Monika Sewastianowicz