Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w Warszawie uniewinnił od zarzucanych czynów naruszenie etyki zawodowej radcę prawnego Wojciecha S. 
Naruszenie polegało na udziale radcy w przeprowadzeniu egzekucji w mieszkaniu najemcy i poszkodowanego Zbigniewa L. Z tym, że wynoszenie mebli i komputerów odbywało się bez tytułu prawnego i bez obecności komornika.

Eksmisja na życzenie bez nakazu

Obwiniony, początkujący prawnik, tłumaczył się, że jego przełożony adwokat D. zlecił mu uczestnictwo w opóźnianiu lokalu dłużnika. Tym samym radca S. miał naruszyć zasady godnego zachowania się, wynikające z art. 11 kodeksu etyki. 
Według tego przepisu radca prawny obowiązany jest dbać o godność zawodu nie tylko przy wykonywaniu czynności zawodowych, ale również w działalności publicznej i w życiu prywatnym.
Naruszeniem godności zawodu radcy prawnego jest w szczególności takie postępowanie radcy prawnego, które mogłoby zdyskredytować go w opinii publicznej lub podważyć zaufanie do zawodu radcy prawnego.

Uniewinnienie, bo było pouczenie

Sąd I instancji orzekł, że radca nie popełnił deliktu i art. 64 ustawy o radcach prawnych nie został naruszony. 
Wyższy Sąd Dyscyplinarny 21 listopada 2017 r. potwierdził orzeczenie sądu I instancji. Zwolnienie z odpowiedzialności opierało się też na stwierdzeniu, że Wojciech S. pouczył wierzyciela, że nie ma prawa bez sądowego nakazu ingerować w cudzą własność.

SN: radca prawny uniknął kary, ale można oskarżyć rzecznika dyscyplinego

Kasację od wyroku złożył pełnomocnik pokrzywdzonego, który twierdził, że obwiniony nie powinien uczestniczyć w bezprawnym zaborze mienia, nawet jeśli jedynie był bierny. Jednak z zeznań świadków wynikało, że mimo, iż nie wynosił rzeczy, to wyjaśniał sprawę policji i przekazywał informacje osobom postronnym.

Naruszenie dobrych obyczajów

Poszkodowany Zbigniew L. powołał się na art. 6 zasad etyki, który mówi, że radca prawny, mając na uwadze treść roty ślubowania określonej w ustawie o radcach prawnych, obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami.
Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Sławomir Pilipiec wnosił o oddalenie kasacji, gdyż jego zdaniem - obwiniony był związany zasada lojalności z klientem. - Nie można stawiać zarzutu radcy prawnemu, że działa w interesie klient - dodał.

To nie była obrona konieczna

Sąd Najwyższy 27 czerwca br. uchylił orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Jak wyjaśniał sędzia sprawozdawca Andrzej Siuchniński ocena dowodów wskazuje, że obwiniony przejawiał agresję słowną wobec pokrzywdzonego, a także kierował wynoszeniem rzeczy z budynku.
SN wskazał, że uzasadnienie sądu II instancji nie rozwiał wszystkich rozbieżności. Dlatego po zwrocie sprawy do ponownego rozpatrzenia, WSD musi rozważyć przesłuchanie świadka - adwokata D., który zlecił udział w dzikiej eksmisji.
SN podkreślił, że sąd II instancji powinien wyjaśnić, czy radca prawny aktywnie uczestniczył w eksmisji. Obwiniony niesłusznie zasłaniał się kodeksem cywilnym, w którym zapisano zasady obrony koniecznejart. 343 kc). Dlatego, że warunkiem tej obrony jest natychmiastowość działania. Tymczasem minęło trzy tygodnie od momentu naruszenia. Według przepisu posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni. Nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób.

Sygnatura akt SDI 24/18, wyrok z 26 czerwca 2018 r.