Zgodnie z art. 98 § 3 kpc do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach, i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Zgodnie z treścią art. 98 (1) § 1 k.p.c., do niezbędnych kosztów procesu zalicza się również koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.
Pytanie wynikło rozbieżności w samym orzecznictwie Sądu Najwyższego. Na przykład 8 kwietnia 2011 r., SN orzekł, że w skład kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw i celowej obrony nie wchodzą koszty przejazdu do sądu pełnomocnika będącego adwokatem. Jednak 20 kwietnia 2011 r.  inny skład sędziowski uznał, że wydatkiem adwokata podlegającym refundacji jest także podróż na rozprawę, przy czym dopuścił nawet rozliczenie biletu lotniczego.

Sygnatura akt III CZP 33/12, I CZ 22/11, II CZ 137/10.