Uchwała ta została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Szczecinie:
„Czy przerwa biegu przedawnienia spowodowana złożeniem wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przez wierzyciela będącego bankiem odnosi skutek wobec cesjonariusza tej wierzytelności niebędącego bankiem?”
 
Problem powstał w wyniku rozpoznawania sprawy firmy windykacyjnej Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego, który wystąpił przeciwko dłużniczce Bogusławie C. o zapłatę 14 tys. zł. Bogusława C. zaciągnęła kredyt w sierpniu 2010 r. w Eurobanku.  Z powodu nie spłacania kolejnych rat, bank sprzedał wierzytelność Funduszowi Inwestycyjnemu i wniosek o egzekucję bank wycofał. Następnie Fundusz pozwał Bogusławę C. o zapłatę niespłaconego długu.  Pozwana jednak odpowiedziała, że roszczenie przedawniło się.
 Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże stwierdził, że minęły trzy lata i pozwana miała rację. Ponadto Fundusz nie mógł kontynuować egzekucji wszczętej przez bank, gdyż przesłanki tytułu egzekucyjnego dla banku są inne, niż dla innych podmiotów.

Warto przypomnieć, że od 27 listopada 2015 r. banki nie mogą już wystawiać bankowych tytułów egzekucyjnych, jednak w obrocie nadal te tytuły funkcjonują.
Sąd Najwyższy stwierdził, że kwestia, do której w istocie sprowadza się zagadnienie prawne, czyli pytanie o możliwość korzystania przez nabywcę wierzytelności – który sam nie mógł posługiwać się bankowym tytułem  egzekucyjnym – z przerwy biegu przedawnienia wynikającym z podjęcia czynności procesowych na podstawie tego tytułu została rozstrzygnięta w dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego  (uchwała z dnia 29 czerwca 2016 r., III CZP 29/16, OSNC 2017, nr 5, poz. 55, postanowienie z dnia 26 października 2016 r., III CZP 60/16, niepubl.).
Sąd Najwyższy stwierdził, że orzeczenia te nie dają bezpośrednio odpowiedzi na zadane pytanie prawne, ale wyrażają bardziej ogólną myśl, że przerwa biegu przedawnienia wynikająca z dokonania czynności związanych z bankowym tytułem egzekucyjnym, odnosi skutek wyłącznie wobec podmiotu, który mógł wystawić ten tytuł i dochodzić na jego podstawie roszczeń. W konsekwencji, o ile nabywca wierzytelności  może posługiwać się bankowym tytułem egzekucyjnym, przerwa biegu przedawnienia nie ma do niego zastosowania. Z chwilą przeniesienia wierzytelności traktuje się go tak, jak gdyby nie miała miejsca - podkreślił sędzia sprawozdawca Marian Kocoń.

Sąd Najwyższy podkreślił wyjątkowy charakter bankowego tytułu egzekucyjnego, który powinien być traktowany jako wyjątek od ogólnej zasady; jest on szczególnym przywilejem. Za takim poglądem przemawia również argumentacja konstytucyjna, gdyż Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że bankowy tytuł egzekucyjny jest sprzeczny z Konstytucją.
 
Sygnatura akt III CZP 17/17, uchwała 3 sędziów SN.

 

Dowiedz się więcej z książki
Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł