Ustawa z 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 1191) dostosuje procedurę do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z dnia 8 kwietnia 2014 r. (sygn. akt SK 22/11)). Trybunał uznał, że odrzucenie skargi kasacyjnej skierowanej do NSA bez wezwania do usunięcia jej braków narusza prawo do sądu oraz konstytucyjną zasadę zaufania obywatela do państwa. Po zmianach sąd administracyjny nie odrzuci od razu skargi kasacyjnej obarczonej brakami, a wezwie do ich usunięcia w terminie siedmiu dni. Nie będzie to jednak dotyczyć przytoczenia podstaw kasacyjnych.

Ustawa wejdzie w życie 1 września 2015 r.

Czytaj: Ustawa podpisana, trudniej będzie odrzucić skargę kasacyjną do NSA>>>

Bogusław Dauter,Janusz Drachal,Małgorzata Niezgódka-Medek
 
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi + CD>>>