W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. poz. 524). Przepisy weszły w życie 17 maja 2012 r.

Nowelizacja ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych zobligowała Ministra Sprawiedliwości do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego trybu i organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg na działalność sądów powszechnych.

Skargi i wnioski, zgodnie z rozporządzeniem przyjmują pracownicy biura podawczego lub innej komórki organizacyjnej wskazanej przez prezesa sądu. W przypadku, gdy dane pismo dotyczy konkretnej sprawy, w jego treści powinna zostać wskazana jej sygnatura. W razie gdy na podstawie skargi nie można ustalić sprawy, której dotyczy, skarżący będzie mógł zostać wezwany do jej uzupełnienia. Nieuzupełnienie braków w terminie siedmiu dni spowoduje pozostawienie pisma bez rozpoznania. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku otrzymał możliwość zwrócenia się do innych organów o przekazanie niezbędnych do rozpatrzenia skargi materiałów.

W przypadku, gdy postępowanie wszczęto na podstawie materiału prasowego, informację o rozstrzygnięciu należy wysłać do właściwej redakcji.

Procedura ma zapewnić właściwą realizację prawa do składania skarg i wniosków oraz rzetelność i wszechstronność ich rozpatrywania. Informacje o trybie składania skarg i wniosków, według nowych przepisów, muszą znaleźć się na tablicy ogłoszeń sądu lub na jego stronie internetowej.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line