W piątek, 22 września senatorowie przyjęli także prostszy mechanizm rozliczeń związanych z uiszczeniem opłaty stałej według przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zachodzi podstawa do zastosowania przepisów w zmienionym brzmieniu. Postanowiono dodatkowo premiować dłużników, którzy decydują się na dobrowolne uczynienie zadość tytułowi wykonawczemu już po wyznaczonym terminie.

Nowela dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przewiduje zmiany w zasadach pobierania wynagrodzeń przez komorników – część opłat zostanie obniżona, a część w ogóle zniesiona.

Ustawa m.in. uzależnia wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych, np. wydania nieruchomości, od uiszczenia przez wierzyciela opłaty tymczasowej w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a nie ‒ jak dotychczas ‒ opłaty stałej w pełnej kwocie. Jeżeli dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykona obowiązek, opłata ostateczna wyniesie 1/25 przeciętnego wynagrodzenia; różnicę między opłatą tymczasową a ostateczną komornik zwróci wierzycielowi. Jeżeli zaś obowiązek zostanie wykonany przed doręczeniem wezwania dłużnikowi, opłata w ogóle nie będzie pobierana.

W razie konieczności przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego ostateczne opłaty stałe pobierane przy egzekucji świadczeń niepieniężnych zostaną zmniejszone. Opłata za odebranie rzeczy zostanie zmniejszona z 50 do 20%, za opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób z 40 do 20%, a za inne wypadki wprowadzenia w posiadanie z 25 do 15% przeciętnego wynagrodzenia.