Na zakończonym w ubiegły piątek 50 posiedzeniu Senat jednomyślnie przyjął projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1247). Zdaniem Senackiej Komisji Ustawodawczej uzupełnienie wchodzącej w życie 1 lipca 2015 r. nowelizacji k.p.k. ma na celu usunięcie dostrzeżonych w niej braków funkcjonalnych. Wyeliminowanie tych braków w trakcie procesu legislacyjnego było rzekomo niemożliwe ze względów formalnych.

Oczekująca na wejście w życie nowelizacja, a w konsekwencji sam k.p.k., zostanie zatem uzupełniona o przepis wprowadzający uprawnienie dla stron do zwrócenia się do sądu z wnioskiem o zobowiązanie innej strony lub innego podmiotu do wydania materiału mogącego stanowić dowód w sprawie w przypadkach, gdy napotyka to znaczne trudności. Projektodawcy nie precyzują jednak, co należy rozumieć przez "znaczne trudności". Wskazują jedynie, że uzyskanie dowodu przez osobę fizyczną może być utrudnione w stosunku do prokuratora ze względu na jego uprawnienia władcze.

Druga zmiana ma umożliwić sporządzenie uzasadnienia wyroku ograniczonego jedynie do wyjaśnienia podstawy prawnej tego wyroku i wymiaru kary. Projekt przewiduje też, że sąd będzie mógł sporządzić ograniczone uzasadnienie również wtedy, gdy wniosek strony o sporządzenie i doręczenie uzasadnia będzie dotyczył tylko wymiaru kary lub środka karnego. Ma to zapobiec sytuacjom, w których strona chce szybko zaskarżyć i uzyskać rozstrzygnięcie tylko co do wymiaru kary, a sąd w wypadku wielotomowej sprawy sporządza kilkusetstronicowe uzasadnienie, odnosząc się do każdego dowodu.

Teraz projekt zostanie skierowany do laski marszałkowskiej.

Opracowanie: Daniel Wojtczak, RPE WK

Źródło: www.senat.gov.pl,