Celem przygotowanego projektu ustawy jest uregulowanie kwestii tworzenia odrębnych obwodów głosowania podczas referendum lokalnego. Konieczność wprowadzenia jednoznacznych rozwiązań prawnych została podniesiona przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) w piśmie z 24 kwietnia 2014 r. skierowanym do marszałka Senatu. RPO uznał, iż należy usunąć brak w ustawie o referendum lokalnym wskazujących na konieczność tworzenia odrębnych obwodów głosowania podczas referendum lokalnego, tak jak reguluje to Kodeks wyborczy.
Obecnie Kodeks wyborczy ustanawia obowiązek ich tworzenia w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów. Obowiązek taki powstaje, jeżeli w dniu wyborów ma przebywać w wymienionej jednostce co najmniej 15 wyborców, przy czym w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójtów (burmistrzów,prezydentów miast), musi to być przynajmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym w gminie, na terenie której usytuowana jest ta jednostka.