W porządku czwartkowych obrad jest przedłożony przez sejmową komisję polityki społecznej i rodziny projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i Kodeksu postępowania cywilnego, który zmierza do ograniczenia tzw. adopcji ze wskazaniem. Propozycja komisji zakłada, że matka, która chce się zrzec praw do dziecka na rzecz innych osób, będzie mogła wskazać jedynie swoich krewnych. Według autorów propozycji, zmiana ma przeciwdziałać nielegalnym adopcjom i handlowi dziećmi.
W czwartek posłowie rozpatrzą projekt SLD, który zakłada rozszerzenie karalności za tzw. przestępstwa z nienawiści. Chodzi o zmianę w art. 119, który w obecnej wersji stanowi, że kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. SLD chce rozszerzyć ten przepis o: płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność bądź orientację seksualną.
Projekt SLD odnosi się ponadto do przepisów dotyczących obrazy uczuć religijnych. Sojusz chce, by obraza tych uczuć ścigana była z oskarżenia prywatnego, a nie - jak obecnie – publicznego; złagodzony miałby być też maksymalny wymiar kary grożący za ten czyn - z dwóch lat do pół roku. W projekcie sprecyzowano również m.in., że znieważenie publiczne "przedmiotu czci religijnej" miałoby być karalne, jeśli przedmiot ten znajdowałby się w miejscu przeznaczonym do wykonywania obrzędów religijnych.
W porządku jest również projekt zmian w Kodeksie karnym autorstwa Twojego Ruchu. Propozycja zmierza do karania za zmuszanie do brania udziału w czynnościach religijnych lub obrzędach religijnych. TR chce, by groziła za to grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2.
Twój Ruch chce ponadto, by – podobnie jak to ma miejsce w przypadku obrazu uczyć religijnych – karana była również obraza przekonań światopoglądowych. Tu również można byłoby otrzymać karę grzywny, ograniczenia wolności albo jej pozbawienia do lat dwóch.
W piątek Sejm przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Projekt kompleksowo reguluje kwestie związane z tym rodzajem usługi bankowej. Według projektu bank będzie wypłacał klientowi przez określony czas lub jednorazowo świadczenie pieniężne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na domu, mieszkaniu albo prawie do nieruchomości.
Odwrócony kredyt hipoteczny ma być oferowany osobom starszym. Regulacja nie narzuca jednak limitu wieku. Spadkobiercy będą mogli spłacić kredyt i zachować prawa do nieruchomości. Jeżeli się na to nie zdecydują, będą mieli obowiązek przeniesienia prawa do nieruchomości na kredytodawcę. Spadkobiercom będzie przekazywana kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością roszczenia banku a wartością nieruchomości. Chodzi o przypadki, gdy ta różnica będzie dodatnia.
W porządku obrad jest też m.in. rządowy projekt nowelizacji ustawy o GMO, który zakłada większe bezpieczeństwo prac z wykorzystaniem organizmów i mikroorganizmów genetycznie modyfikowanych (odpowiednio - GMO i GMM) . (ks/pap)