Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym kompleksowo reguluje kwestie związane z tym rodzajem usługi bankowej. Według projektu bank będzie wypłacał klientowi przez określony czas lub jednorazowo świadczenie pieniężne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na domu, mieszkaniu albo prawie do nieruchomości.
Odwrócony kredyt hipoteczny ma być oferowany osobom starszym. Regulacja nie narzuca jednak limitu wieku. Spadkobiercy będą mogli spłacić kredyt i zachować prawo do nieruchomości. Jeżeli się na to nie zdecydują, będą mieli obowiązek przeniesienia prawa do nieruchomości na kredytodawcę. Spadkobiercom będzie przekazywana kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością roszczenia banku a wartością nieruchomości. Chodzi o przypadki, gdy ta różnica będzie dodatnia.

Celem projektowanej noweli o rehabilitacji zawodowej i społecznej jest skrócenie do siedmiu godzin czasu pracy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Czas taki miałby obowiązywać niepełnosprawnych bez potrzeby uzyskiwania przez nich zaświadczenia lekarskiego, jak jest to obecnie. W 2012 r. wydłużono czas pracy osoby niepełnosprawnej z 7 do 8 godzin dziennie. Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogli pracować w skróconych normach czasu pracy tylko na wniosek lekarza. Trybunał Konstytucyjny w czerwcu 2013 r. zakwestionował przepis uzależniający stosowanie skróconego wymiaru pracy od uzyskania odpowiedniego zaświadczenia od lekarza.
Posłowie wysłuchają ponadto - na wniosek klubu PO - informacji rządu w sprawie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem infrastruktury przeciwpowodziowej oraz dotyczących pomocy adresowanej zarówno do osób fizycznych, jak i do samorządów poszkodowanych w wyniku ostatnich niekorzystnych zjawisk meteorologicznych. (ks/pap)