Prezydent miasta odmówił uchylenia ostatecznej decyzji, którą udzielił spółce zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów. Z wnioskiem o wznowienie postępowania w przedmiocie udzielenia zezwolenia wystąpiła grupa właścicieli posesji położonych w pobliżu zakładu, gdzie prowadzona jest działalność polegająca na odzysku odpadów. Jako podstawę wznowienia we wniosku przywołano art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. Wnoszący o wznowienie podnosili również, iż prowadzona działalność powoduje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu, co ogranicza możliwość korzystania z ich nieruchomości. Więcej>>>