KWRiST przyjęła przygotowany przez resort MSWiA projekt ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.  Głównym założeniem przygotowanej - i zaaprobowanej przez członków Komisji Wspólnej – ustawy jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, z uwzględnieniem specyfiki regionów górskich, rozwoju nowych sportów zimowych i uwarunkowań gospodarczych. Proponuje się, by właściciel, użytkownik lub dzierżawca urządzeń służących do transportu osób, przy których znajdują się zorganizowane tereny narciarskie – zapewniał udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo na tych terenach.
Zarządzający zorganizowanymi terenami narciarskimi będą musieli odpowiednio zabezpieczyć i oznakować tereny, z których korzystają narciarze i osoby uprawiające snowboarding. Będą także odpowiadać za kontrolę stanu tras oraz za informowanie o panujących warunkach narciarskich. W projekcie ustawy określono także obowiązki osób przebywających w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, m.in. obowiązek przestrzegania zasad bezpiecznego narciarstwa i snowboardingu, stosowania się do oznaczeń informacyjnych i aktualnych warunków atmosferycznych. Ustawa przewiduje, że oprócz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego organizowaniem pomocy i ratowaniem osób w górach – mogą się zajmować również inne podmioty, które uzyskają zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Podczas posiedzenia sekretarz stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak, przedstawił prace nad założeniami strategii rozwoju kraju, w zakresie obszaru „Sprawne Państwo”. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji został wyznaczony na koordynatora opracowania rządowej strategii mającej na celu zwiększenie efektywności i skuteczności oraz usprawnienie funkcjonowania państwa. W tej koncepcji mają znaleźć się m.in. propozycje podniesienia efektywności instytucji publicznych, jakości tworzenia i wdrażania instrumentów regulacyjnych i legislacyjnych, bezpieczeństwo publiczne, technologie informacyjne i komunikacyjne itp. W pracach nad przygotowaniem założeń uczestniczą przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także Rządowe Centrum Legislacji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła także m.in.: projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaproponowany przez Ministerstwo Środowiska,  projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek, przedstawiony przez resort zdrowia, projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, przygotowany przez MPiPS oraz zaproponowany przez Ministerstwo Infrastruktury  projekt założeń do projektu ustawy Prawo pocztowe.
Jak poinformowano w komunikacie po posiedzeniu, samorządowcy i przedstawiciele rządu dyskutowali szerzej na temat propozycji ministra infrastruktury dotyczących projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, a także noweli ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym. Uzgodniono, że na najbliższym posiedzenie Zespołu do spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska zaplanowanym na 19 kwietnia br. strony przedstawią swoje stanowiska oraz ostatecznie wypracują jednolite rozwiązanie na temat drugiej z wymienionych nowelizacji.