Sąd Okręgowy w Poznaniu ma być właściwy do rozpoznawania spraw:

1. zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, w przypadku niezadowolenia uczestnika postępowania z orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego, lub umorzenia postępowania w tym zakresie przed zespołem orzekającym Komisji,

2. odwołań od orzeczeń zespołu orzekającego Komisji co do wskazania przez Komisję Prawa Autorskiego organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, w przypadku gdy twórca lub uprawniony z tytułu prawa pokrewnego nie należy do żadnej organizacji albo nie ujawnił swojego autorstwa.

Ministerstwo Sprawiedliwości uzasadnia swój wybór tym, że Sąd Okręgowy w Poznaniu i Sąd Apelacyjny w Poznaniu, który rozpoznawać będzie odwołania od orzeczeń Sądu Okręgowego, są jednostkami jednymi z relatywnie najmniej obciążonych w kraju wpływem spraw na sędziego. Za wyborem wymienionego Sądu Okręgowego przemawiają także dogodne połączenia komunikacyjne z Poznaniem, w przeciwieństwie do połączeń z miejscowościami stanowiącymi siedziby sądów okręgowych o niewielkim obciążeniu wpływem spraw.

Z uwagi na niewielki przewidywany wpływ spraw (ok. 30-40 w skali roku) nie przewiduje się potrzeby zwiększenia liczby etatów sędziowskich, asystenckich i urzędniczych. Sprawy zostaną przydzielone sędziom w ramach zmiany podziału czynności.

Projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.ms.gov.pl, stan z dnia 18 listopada 2010 r.