Projekt wprowadza także inną nową zasadę, która mówi, że zasądzając kwotę należności dla doradcy podatkowego, sąd weźmie pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.
Projekt nie wprowadza natomiast zmian dotyczących wysokości zapłaty dla doradców. Utrzymano w nim m.in. zasadę ryczałtowego wynagrodzenia w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji, uzależniając jego wysokość od wartości przedmiotu sprawy. Będzie ono wynosić od 60 zł przy sprawach, których wartość nie przekracza 500 zł, do 7200 zł – jeśli wartość przedmiotu sporu jest wyceniana na ponad 200 tys. zł. W pozostałych sprawach wynagrodzenie wyniesie 240 zł.

Źródło: Rzeczpospolita 8.02.2011.