Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że RWE Stoen Operator zajmuje się m.in. dystrybucją energii elektrycznej do mieszkańców stolicy.
W maju 2012 r. Prezes UOKiK złożył do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozew o uznanie za niedozwolone klauzul z wzorców umownych tej spółki. Postanowienia tożsame z tymi, które znajdują się w rejestrze klauzul niedozwolonych nie wiążą konsumenta z mocy prawa a stosowanie ich we wzorcach umownych jest uznawane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Do tej pory w rejestrze znajdowało się 35 postanowień stosowanych przez dostawców wody, prądu i gazu. Wyrok Sądu Apelacyjnego oznacza wpisanie tam kolejnych dwóch klauzul.
Jedno z zakwestionowanych postanowień umożliwiało przedsiębiorcy m.in. podwyższenie opłaty za przyłączenie do sieci o 10 proc. w stosunku do wcześniej ustalonej stawki, bez zgody konsumenta i możliwości odstąpienia od umowy. Tymczasem zgodnie z prawem - przypomina UOKiK - gdy przedsiębiorca zmienia istotne warunki umowy, do których należy cena, powinien umożliwić konsumentowi rezygnację ze swoich usług. W przeciwnym wypadku konsument narażony jest na ponoszenie dodatkowych kosztów, na które nie ma wpływu i które stanowić mogą znaczne obciążenie.
Za niedozwolone uznane zostało też postanowienie pozwalające przedsiębiorcy na zmianę terminu wykonania przyłącza energetycznego, bez ponoszenia odpowiedzialności. Zgodnie z prawem umowa z przedsiębiorcą energetycznym powinna precyzyjnie określać termin przyłączenia do sieci. Jeżeli do naruszenia warunków umowy dochodzi z winy przedsiębiorcy, zawsze ponosi on za to odpowiedzialność a poszkodowany klient może domagać się rekompensaty.
Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Urzędu. Wyrok z 9 kwietnia 2014 r. (VI Aca 1828/13) jest prawomocny, klauzule zostaną wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK.
- Szczegółowo przeanalizujemy decyzję SOKiK. Pragnę jednak podkreślić, że RWE Stoen Operator, już w styczniu 2013 roku, zmienił w swoich wzorcach umów klauzule wskazane przez UOKiK jako niedozwolone. Pozytywne doświadczenia klientów mają kluczowe znaczenie dla działalności RWE, dlatego takie sytuacje traktujemy z największą uwagą - komentuje Iwona Jarzębska, dyrektor ds. komunikacji RWE.