Transakcje krótkiej sprzedaży są zawierane w celu zarabiania na spadkach kursów papierów wartościowych. Inwestor, przewidując, że cena danego papieru wartościowego spadnie, zobowiązuje się do jego zbycia. Jeżeli przewidywania się sprawdzą inwestor osiągnie zysk będący różnicą między ceną nabycia, a zbycia instrumentu.

Celem przedstawionego projektu jest dostosowanie polskich przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz.U. UE L z dnia 24 marca 2012 r. Nr 86 str. 1) oraz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. UE L z dnia 27 lipca 2012 r. Nr 201 str. 1).

W ustawie o obrocie instrumentami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 94) proponowane jest wprowadzenie nowej definicji pojęcia krótka sprzedaż. Definicja będzie odniesieniem do tej znajdującej się w rozporządzeniu 236/2012. Zgodnie z nią "krótka sprzedaż" akcji lub instrumentów dłużnych oznacza każdą sprzedaż akcji lub instrumentów dłużnych, które w chwili zawarcia umowy sprzedaży nie są własnością sprzedającego, w tym taką sprzedaż w sytuacji, gdy w chwili zawarcia umowy sprzedaży sprzedający pożyczył akcje lub instrumenty dłużne do celów ich dostawy przy rozrachunku lub uzgodnił ich pożyczenie, nieobejmującą: (I) sprzedaży przez którąkolwiek ze stron na mocy umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, w przypadku gdy jedna ze stron zgodziła się sprzedać drugiej stronie papier wartościowy po określonej cenie, a druga strona zobowiązała się do odsprzedania tego papieru wartościowego w późniejszym terminie po innej określonej cenie; (II) przeniesienia papierów wartościowych na mocy umowy pożyczki papierów wartościowych; lub (III) zawarcia kontraktu terminowego typu future ani innej umowy na instrumenty pochodne, w przypadku gdy uzgodniono sprzedaż papierów wartościowych po określonej cenie w późniejszym terminie.

Proponowane jest także usunięcie z ustawy o obrocie finansowym zapisów zobowiązujących giełdy papierów wartościowych do określenia w regulaminach zasad kwalifikowania papierów wartościowych jako przedmiotu transakcji krótkiej sprzedaży.

Kolejną zmianą jest dodanie przepisów regulujących zasady postępowania w sytuacji potencjalnej zmiany własnościowej CCP, kiedy potencjalny nabywca zmierza zwiększyć pakiet posiadanych akcji w taki sposób że jego udział w prawach głosu lub w kapitale osiągnie lub przekroczy kolejne progi w rozporządzeniu 648/2012.

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl,