Aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny podczas Turnieju UEFA EURO 2012, a także zapobiegać popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz wzmocnić możliwości wykrywania i ścigania ich sprawców – Policja będzie mogła pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać, sprawdzać i wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe. Chodzi o dane o osobach mogących stwarzać (lub stwarzających) zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas turnieju. Chodzi też o dane uzyskane lub przetwarzane przez inne organy, służby i instytucje państwowe, a także dane uzyskane lub przetwarzane przez organy ścigania innych państw. Takie dane będą mogły być wykorzystywane bez wiedzy i zgody tych osób. Jednak będzie można je przetwarzać maksymalnie do końca października 2012 r.
Projekt przewiduje także przepisy dotyczące tzw. police screening. Oznacza to, że Policja będzie mogła dokonywać sprawdzeń osób ubiegających się o akredytację UEFA, umożliwiającą wstęp do określonych stref. Akredytacja UFEA to indywidualne i niezbywalne prawo wstępu do jednej (lub więcej) stref (sektorów) na jednym lub więcej stadionach, na których będą rozgrywane mecze piłki nożnej w ramach Euro 2012 lub do innych obiektów użytkowanych przez UEFA (np. centrów prasowych). Proponowane sprawdzenie umożliwi ograniczenie dostępu do tych rejonów osobom, które w opinii Policji nie powinny mieć do nich dostępu.
Zaproponowano również przepisy, które umożliwią przedłużenie czasu służby funkcjonariuszy: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu. Chodzi też o możliwość wypłacenia – w ramach przyznanego w rezerwie celowej limitu – rekompensaty funkcjonariuszom, których czas służby został przedłużony w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa lub porządku publicznego (tj. ponad 48 godzin tygodniowo, z zachowaniem prawa do nieprzerwanego wypoczynku).
Rząd zdecydował, że każda osoba, która w miejscu publicznym posiada nóż, maczetę lub inny niebezpieczny przedmiot i wykazuje zamiar ich użycia w celu popełnienia przestępstwa będzie podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. W przypadku popełnienia wykroczenia z użyciem tych przedmiotów zostanie orzeczony ich przepadek, nawet, jeśli nie były one własnością sprawcy. Propozycja ta jest odpowiedzią na tzw. ustawki (tragicznie kończące się spotkania pseudokibiców), ma też ograniczyć przypadki bezkarnego demonstrowania niebezpiecznych przedmiotów na ulicach czy osiedlach, co może powodować poczucie zagrożenia wśród innych osób.
Przewidziano też przepis, że sąd może orzec zakaz wstępu na imprezę masową, jeśli przestępstwo zostało popełnione w związku z tą imprezą, a udział sprawcy w imprezach masowych zagraża dobrom chronionym prawem. Zakaz wstępu na imprezę masową ma obejmować wszelkie takie imprezy w Polsce oraz mecze piłki nożnej rozgrywane przez kadrę narodową lub polski klub sportowy poza naszym krajem.
Orzekając zakaz wstępu na imprezę masową, sąd może nakazać skazanemu – w czasie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem – przebywanie w określonym miejscu stałego pobytu w systemie dozoru elektronicznego. Jednocześnie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, sąd może orzec, że po upływie monitorowania elektronicznego, skazany będzie podlegał obowiązkowi stawiennictwa w jednostce Policji lub w innym wskazanym miejscu w czasie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem. Rozwiązanie to będzie stosowane wobec najbardziej agresywnych kibiców.
Kolejna regulacja zakłada, że osoby, które fałszywym alarmem lub nieprawdziwą informacją spowodują interwencję służb porządkowych będą zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Taki sam wymiar będą miały kary za wandalizm, czyli np. niszczenie i uszkadzanie sieci telekomunikacyjnej oraz linii metra, kolejowej i tramwajowej.
Zaproponowano, aby wszystkie obiekty, na których prowadzone będą mecze piłki nożnej zostały wyposażone w kompatybilne elektroniczne systemy służące do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji o zastosowanych zakazach (dotychczas obowiązek ten dotyczył wyłącznie rozgrywek Ekstraklasy).
Postanowiono, że wojewoda będzie mógł przerwać imprezę masową, jeśli dalszy jej przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób (albo mieniu), a działania podejmowane przez jej organizatora nie gwarantują bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Projekt zakłada, że przestępstwem będzie wdarcie się na teren imprezy masowej w trakcie jej trwania. Będzie za to groziła grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. W przepisach zapisano także, że kto w miejscu i czasie trwania masowej imprezy sportowej/meczu piłki nożnej działa tak, aby uniemożliwić rozpoznanie osoby – będzie zagrożony karą ograniczenia wolności albo grzywny.
Bardzo ważnym rozwiązaniem jest wprowadzenie tzw. rozprawy odmiejscowionej. Oznacza to, że ujętego sprawcy nie trzeba będzie doprowadzać do sądu, jeśli np. na stadionie będzie miał zagwarantowane uczestnictwo we wszystkich czynnościach sądowych (np. składanie wyjaśnień). Rozprawy odmiejscowione muszą być prowadzone z wykorzystaniem urządzeń gwarantujących przesyłanie na odległość obrazu i dźwięku do dyżurującego sędziego w budynku sądu. Takie rozwiązanie przyspieszy karanie za chuligańskie wybryki na stadionach.
W projektowanych przepisach zawarto także regulację, że na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, będzie można prowadzić sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 proc. alkoholu. Musi się to jednak odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Nie będzie można też sprzedawać napojów alkoholowych w twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Jednocześnie postanowiono, że każda osoba, która wbrew przepisom ustawy będzie wnosić lub posiadać na imprezie masowej napoje alkoholowe będzie podlegać karze ograniczenia wolności lub grzywny nie niższej niż 2000 zł.
W proponowanych przepisach odstąpiono od wymogu dystrybucji biletów imiennych na mecze rozgrywane w ramach Turnieju EURO 2012. Większość kibiców Turniejów UEFA EURO to osoby nie stwarzające zagrożeń, zainteresowane uczestnictwem w sportowym święcie. Tym niemniej UEFA nadal będzie musiała zapewnić identyfikację kibiców uczestniczących w meczach EURO 2012, także w przypadku biletów przeznaczonych do tzw. pakietów korporacyjnych.
Ponadto wprowadzono zapisy, które umożliwią stosowanie zakazu wstępu na wszystkie imprezy masowe. Zmieniono zapisy dotyczące wydawania, przez organizatora imprezy masowej, zakazu klubowego.
Rozszerzono odpowiedzialność organizatora imprezy masowej o przepisy umożliwiające ukaranie organizatora za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa imprezy masowej między innymi w zakresie: ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym oraz odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi instalacjami i urządzeniami technicznymi.