Senatorowie zaproponowali zmiany, które stanowią wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 marca 2011 r. Stwierdził on niezgodność art. 4 ust. 1 dekretu z 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym z Konstytucją RP.
Przepis uznany za niekonstytucyjny zawiera definicję kosztów podróży służącą obliczaniu zwrotu wydatków dla świadków, biegłych i stron uczestniczących w postępowaniu przed sądami oraz innymi organami wymiaru sprawiedliwości.
Projekt nowelizacji, w wersji proponowanej przez senatorów, przewiduje uchylenie dekretu i zastąpienie niektórych regulacji rozwiązaniami zgodnymi z konstytucją. Przede wszystkim ujednolicony zostanie sposób zwracania kosztów podróży świadkom, biegłym i stronom uczestniczącym w postępowaniach: karnym, cywilnym i administracyjnym.
Ponadto, wejście w życie nowelizacji K.p.k. oraz innych ustaw wypełni lukę prawną, jaka powstanie po uchyleniu dekretu. Nowe przepisy powinny też zagwarantować poszanowanie praw majątkowych świadków i innych oso´b, uprawnionych do żądania zwrotu poniesionych kosztów związanych z postępowaniem sądowym. Powinno to przyczynić się nie tylko do umocnienia zaufania tych osób do organów wymiaru sprawiedliwos´ci, ale także do większej sprawnos´ci prowadzonych przez nie postępowań.