Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów zajęła we wtorek przedłożone ministra gospodarki stanowisko do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 946).
Rząd poparł rozwiązania, które powinny doprowadzić do wycofania skarg przeciwko Polsce, skierowanych przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE, w sprawie niepełnego wdrożenia przez nasz kraj wymogów dyrektyw: 2009/72/WE i 2009/73/WE. W związku z tym rząd popiera rozwiązania zmierzające do rozdziału nadzoru właścicielskiego nad operatorem gazowego systemu przesyłowego a spółkami zajmującymi się wytwarzaniem lub dystrybucją paliw gazowych. Przy czym niezbędne jest wskazanie, że nadzór właścicielski nad operatorem gazowego systemu przesyłowego wykonuje minister gospodarki.
Rząd jest też za wprowadzeniem systemu ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. System ten zakłada wypłatę przez gminy dodatków energetycznych odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, którym przyznano dodatek mieszkaniowy. Konsekwencją tego jest aprobata dla zapewnienia gminom środków na wypłatę tych dodatków (dotacja celowa z budżetu państwa).
Jednak rząd zwrócił uwagę, że finansowy system wsparcia odbiorców wrażliwych paliw gazowych realizowany ma być na podstawie ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
Rada Ministrów popiera też rozwiązania dotyczące powoływania prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i nadzoru nad jego działalnością, które dotyczą zapewnienia niezależności krajowemu regulatorowi. Chodzi o wprowadzenie kadencyjności sprawowania urzędu (5 lat), określenie przesłanek odwołania prezesa URE i status prawny wiceprezesa. Zdaniem rządu, proponowane regulacje wymagają jednak rozszerzenia, aby zapewnić premierowi pełny nadzór nad prezesem URE.
W przyjetej we wtorek uchwale rząd popiera także zmiany w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii (m.in. zwolnień z opłat za przyłączenie do sieci mikroinstalacji, częściowych zwolnień z tych opłat małych instalacji, gwarancji pochodzenia energii elektrycznej, instalatorów mikroinstalacji i małych instalacji). Zdaniem rządu, modyfikacji wymaga sposób obliczania realizacji krajowego celu ogólnego w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Poselskie rozwiązanie należy zastąpić zapisem zaproponowanym przez GUS: „Udział energii ze źródeł odnawialnych oblicza się jako iloraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł, wyrażony w procentach”.
Według rządu na poparcie zasługuje również wprowadzenie obowiązku sprzedaży gazu ziemnego na giełdzie towarowej lub rynku regulowanym (w wielkości wskazanej w poselskim projekcie). Obowiązek ten – zdaniem rządu – umożliwi utworzenie płynnego, hurtowego rynku gazu ziemnego w Polsce oraz urzeczywistni prawo odbiorcy do zmiany sprzedawcy. Rozwiązanie to może także przyczynić się do rozwoju mechanizmów konkurencji na rynku hurtowym i detalicznym, które umożliwią zwolnienie cen gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych spod administracyjnego nadzoru prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Rząd popiera także zwolnienie niektórych podmiotów z obowiązku sprzedaży gazu ziemnego na giełdzie towarowej lub rynku regulowanym, a także wprowadzenie harmonogramu stopniowego wejścia w życie tego obowiązku.
Rząd jest za wprowadzeniem zmian dotyczących obowiązku przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej przez niektóre podmioty gospodarcze, prowadzące określony typ działalności (np. przemysł energochłonny).
Rząd proponuje, aby zawarte w poselskim projekcie ustawy rozwiązania dotyczące wprowadzenia operatora informacji pomiarowych oraz obowiązku montażu liczników zdalnego odczytu energii elektrycznej oraz paliw gazowych – zostały ujęte w przedłożeniu rządowym, które zostanie przygotowane w późniejszym okresie.
Zdaniem rządu, obecnie wystarczające jest prowadzenie przez Radę Ministrów monitoringu, czy istnieją warunki uzasadniające wprowadzenie montażu tych liczników, zwłaszcza pod kątem ekonomicznej opłacalności (ich wpływu na cenę energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych).
Ponadto, ze względu na długofalowe konsekwencje proponowanych rozwiązań dla przedsiębiorstw działających w sektorze paliw i energii oraz odbiorców końcowych, w tym gospodarstw domowych, ich wprowadzenie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem przez rząd wszechstronnej analizy skutków ekonomicznych, prawnych i technicznych.