Projekt wnieśli posłowie Ruchu Palikota. Zdaniem wnioskodawców przepisy regulujące egzekucję z nieruchomości pozwalają na zbyt dużą ingerencję w prawa dłużnika. Po pierwszym czytaniu projekt skierowano do dalszych prac w komisjach.

Projekt ma na celu wyłączenie spod egzekucji zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i administracyjnym, części nieruchomości, która służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika i osób z nim zamieszkujących. W nowelizacji zaproponowano rozszerzenie katalogu wyłączeń przedmiotowych spod egzekucji o nieruchomość służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika do 10 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę w gospodarstwie domowym dłużnika albo do 20 m2 w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Wnioskodawcy uważają, że zmiana nie ograniczy nadmiernie praw wierzyciela, ponieważ jego zaspokojenie możliwe będzie do wysokości kwoty niezbędnej do zakupienia nieruchomości służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika.

Przekonania o potrzebie wprowadzenia takich przepisów nie podziela rząd. W swoim stanowisku zarekomendował odrzucenie projektu. Jego zdaniem taka zmiana uderzałaby w cel postępowania egzekucyjnego, jakim jest zaspokojenie wierzyciela. Dodatkowo rząd uważa tego rodzaju regulację za zbędną, ponieważ przepisy przewidują już ochronę dłużnika w razie wykonania obowiązku opróżnienia nieruchomości. Służy temu przede wszystkim obciążenie gminy obowiązkiem zapewnienia dłużnikowi pomieszczenia tymczasowego. Rozwiązania zaproponowane przez posłów doprowadziłyby zaś do tego, że kosztami zapewnienia dłużnikowi odpowiednich warunków lokalowych obciążony zostałby wierzyciel.

W swoim stanowisku rząd zarzuca posłom brak precyzji w określeniu wysokości kwoty należnej wierzycielowi w przypadku, gdy powierzchnia posiadanej przez dłużnika nieruchomości jest większa niż określone w projekcie wyłączenia. Nie jest jasne ani to, z jakiej kwoty zostanie zaspokojony wierzyciel, ani w jaki sposób będzie to obliczane. Z tego powodu Rada Ministrów uważa, że należałoby zaprzestać dalszych prac nad projektem.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line