Ustawa z  11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dokonała zmiany w § 1 art. 100 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych; począwszy od 1 stycznia 2013 r. sędziemu, który zostanie przeniesiony w stan spoczynku, w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych, będzie przysługiwało do czasu osiągnięcia wieku 67 lat albo do osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 69 § la, uposażenie w wysokości wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku. Nie towarzyszyła temu natomiast zmiana § 4a i 4b tego artykułu, która miałaby obowiązywać także od dnia 1 stycznia 2013 r.
Z przepisów tych wynika, iż:
- w przypadku, o którym mowa w § 1 art. 100 ustawy, sędzia w stanie spoczynku otrzymuje jednorazową odprawę z chwilą osiągnięcia wieku 65 lat,
- sędziemu, który powrócił na stanowisko poprzednio zajmowane albo stanowisko równorzędne poprzednio zajmowanemu w trybie art. 74 § la, w razie przejścia lub przeniesienia w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w kwocie stanowiącej różnicę między wysokością odprawy wyliczonej na dzień przejścia lub przeniesienia w stan spoczynku a wysokością odprawy wypłaconej. W przypadku, o którym mowa w § 1, odprawa przysługuje z chwilą osiągnięcia wieku 65 lat.
Proponuje się zatem, aby od 1 stycznia 2013 r. odprawa ta była wypłacana dopiero z chwilą osiągnięcia przez sędziego tzw. wieku emerytalnego, który po zmianach będzie wynosił 67lat. Ponadto wiek, którego osiągnięcie powoduje przejście sędziego w stan spoczynku, dla kobiet urodzonych do dnia 30 września 1973 r. i mężczyzn urodzonych do dnia 30 września 1953 r. jest równy
najniższemu wiekowi emerytalnemu określonemu odpowiednio w art. 24 ust. la pkt 61-84, art. 24 ust. Ib i art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2013 roku.

Źródło: KPRM