Rada Ministrów zapoznała się we wtorek 21 października z informacją o realizacji ustawy o grach hazardowych w 2013 r.
Jak napisano w komunikacie po posiedzeniu, na podstawie ustawy zlikwidowano możliwość udzielania nowych oraz przedłużania obowiązujących zezwoleń na prowadzenie gier urządzanych w salonach gier na automatach.

Mniej automatów, więcej kasyn
W rezultacie w tym segmencie odnotowano spadek liczby legalnie funkcjonujących salonów gier na automatach. Pod koniec 2013 r. obowiązywało 101 zezwoleń na prowadzenie salonów gier na automatach, tj. o 38 mniej niż w 2012 r. Pod koniec ub.r. obowiązywało 51 koncesji na prowadzenie kasyn, czyli 6 więcej niż w 2012 r. Obowiązywały także 33 zezwolenia na prowadzenie zakładów wzajemnych w punktach naziemnych, w 2012 r. było ich 35. Jednocześnie minister finansów udzielił 20 zezwoleń na urządzenie turniejów gry w pokera w kasynach.
Czytaj:
  Nielegalne automaty odpowiedzią na ustawę hazardową>>>

Ponieważ ustawa hazardowa nie przewiduje także udzielania nowych i przedłużania dotychczasowych zezwoleń na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych, to zaobserwowano spadek liczby punktów gier na automatach o niskich wygranych. Na początku 2013 r. obowiązywało 300 zezwoleń, na koniec 2013 r. było ich 232, co oznacza, że ważność utraciło 68. Na koniec 2013 r. funkcjonowało 6 477 automatów o niskich wygranych, podczas gdy w 2012 r. było ich 10 973, a w 2009 r. – 53 156.
W 2013 r., w porównaniu z 2012 r., zwiększyła się liczba: kasyn o 6 (z 45 do 51), punktów przyjmowania zakładów wzajemnych o 92 (z 1 705 do 1797), loterii audioteksowych o 24 (z 24 do 48) i loterii pieniężnych o 11 (z 52 do 63).
Czytaj: ETS: firmy hazardowe mogą starać się o odszkodowania>>>

Przychody niższe
Jeśli chodzi o wyniki finansowe to w 2013 r. spadły: przychody z gier z 14 290 742 do 12 531 422 tys. zł, wygrane uczestników gier z 10 516 728 do 9 177 242 tys. zł i podatki należne od gier z 1 378 930 do 1 302 051 tys. zł.
W 2013 r., w porównaniu z 2012 r., wzrosły przychody z gier w kasynach gry (o 36,9 proc.), loterii audioteksowych (o 25,5 proc.) i loterii pieniężnych (o 23,2 proc.) oraz zakładów wzajemnych (o 13,9 proc.). Natomiast przychody spadły z gier liczbowych (o 9 proc.) i gier urządzanych w salonach gier na automatach (o 29,3 proc.).

Budżet dostał nieco więcej
Wpływy budżetowe z tytułu podatku od gier w 2013 r. zaplanowano na 1 250 000 tys. zł, w rzeczywistości wyniosły 1 303 910 tys. zł, czyli były wyższe o 4,3 proc.
W ub.r. dopłaty, które pobierane są w grach objętych monopolem państwa, trafiły na: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (548 011 tys. zł), Fundusz Promocji Kultury (142 340 tys. zł) i Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych (21 351 tys. zł). W sumie rozdysponowano 711 702 tys. zł, czyli o 9 proc. mniej niż w 2012 r. (wtedy było 794 148 tys. zł). Jest to przede wszystkim spowodowane niższym wynikiem sprzedaży gry Lotto.
Służba Celna w minionym roku przeprowadziła 2.684 kontrole dotyczące urządzania legalnych gier hazardowych, tj. o 3.550 kontroli mniej niż w 2012 r. Wynikało to z mniejszej liczby funkcjonujących salonów gier na automatach i punktów gier na automatach o niskich wygranych. Służba Celna ujawniła nieprawidłowości w 1.536 przypadkach, czyli skuteczność kontroli wyniosła ok. 57,2 proc. i była wyższa niż w 2012 r. W związku z nielegalnym urządzaniem gier na automatach Służba Celna w 2013 r. zatrzymała 5 946 maszyn, tj. więcej o 81 proc. niż w 2012 r. (3 281 sztuk).
W ub.r. Służba Celna zatrzymała także 1.649 terminali internetowych, na których urządzano nielegalne gry hazardowe. Ponadto, zidentyfikowała w internecie dwa nielegalne zjawiska: reklamę i promocję gier hazardowych oraz tzw. programy partnerskie (chodzi o udostępnianie przez właścicieli stron internetowych – za prowizję – linków kierujących do stron internetowych zagranicznych firm buchmacherskich, co ułatwia nawiązywanie kontaktów między polskimi graczami a zagranicznymi firmami hazardowymi). W związku z tym wszczynano postępowania karne-skarbowe i administracyjne.

Potrzebne są zmiany
Rada Ministrów przyjęła na tym samym posiedzeniu projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych. Zaproponowano regulacje, które przede wszystkim doprecyzowują przepisy ustawy, co usprawni jej funkcjonowanie.
Najważniejsze rozwiązania:
- Wyraźnie wskazano, że spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które mają siedzibę w państwie Unii Europejskiej lub państwie należącym do EFTA – będą mogły prowadzić w Polsce – za pośrednictwem utworzonego oddziału – działalność dotyczącą określonych gier hazardowych.
- Wprowadzono wyraźny zakaz sumowania podstaw opodatkowania podatkiem gier. Obecne przepisy nie przewidują możliwości sumowania. Jednak z uwagi na wątpliwości interpretacyjne i praktykę funkcjonowania niektórych podmiotów urządzających gry hazardowe, wprowadzono ten zakaz.
- Doprecyzowano, że podatnikiem nie jest podmiot urządzający loterię promocyjną. Na podstawie obowiązujących przepisów, ten rodzaj loterii nie podlega opodatkowaniu podatkiem od gier. Opodatkowaniem nie będą objęte też tzw. małe loterie fantowe/gry bingo fantowe.
- Dokonano korekty sposobu określania momentu powstania obowiązku podatkowego od gier. Będzie nim dzień rozpoczęcia urządzania gier hazardowych (obecnie, co do zasady, jest to dzień rozpoczynania działalności związanej z grami hazardowymi). Zmiana ta nie powoduje skutków w obszarze obowiązków podatników.
Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 czerwca 2015 r.