Obecnie obowiązujące przepisy nadmiernie chronią dłużnika i paraliżują postępowania egzekucyjne - uważa ministerstwo sprawiedliwości i daje temu wyraz w założeniach do projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, opublikowanych na stronie Rządowego Centrum Legislacji. W obecnym stanie prawnym fakt osiągania przez dłużnika dochodów w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę powoduje bezskuteczność egzekucji z tego składnika majątkowego. Resort proponuje ograniczenie tego zwolnienia. Kwotą wolną od potrąceń miałoby być 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmienić miałyby się także przepisy dotyczące ograniczeń egzekucji z rachunku bankowego dłużnika. Obecnie nie art. 54 Prawa bankowego wyklucza zajęcie środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach oszczędnościowych, oszędnościowo-rozliczeniowych oraz na lokatach należących do jednej osoby do wysokości trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Zdaniem autorów projektu, takie wykluczenie nie ma żadnego uzasadnienia. Z tego powodu, kwotą wolną od zajęcia w przypadku ww. rachunków bankowych również powinna być kwota w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Założenia do projektu dostępne na stronie legislacja.rcl.gov.pl.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line