Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, projektowana regulacja zakłada transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Termin transpozycji dyrektywy upływa 13 grudnia 2013 r. Pozwala również na uporządkowanie i zintegrowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności, za jakość rzeczy sprzedanej, w szczególności przepisów stanowiących transpozycję dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o sprzedaży konsumenckiej, wdrożonej do polskiego porządku prawnego ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Transpozycja dyrektywy o prawach konsumentów zostanie dokonana poprzez przyjęcie odrębnej ustawy (o prawach konsumenta). Regulacja zagwarantuje konsumentom szeroki dostęp do informacji w związku z zawieraniem umów, zarówno w warunkach typowych (w lokalu przedsiębiorcy), jak i w warunkach nietypowych (np. przez internet), co ułatwi im podejmowanie świadomych decyzji przy nawiązywaniu stosunków umownych oraz korzystanie z przysługujących im praw."
 Jak czytamy w uzasadnieniu do zmianm, bardziej świadome zawieranie umów przez konsumentów, zwłaszcza tych zawieranych poza lokalem i na odległość, powinno przełożyć się również na ich większą stabilność (ograniczenie konieczności odstępowania od umowy w okresie „do namysłu”), co jest korzystne także dla przedsiębiorców. Konsument uzyska dłuższy niż do tej pory (14 dni zamiast 10) okres „do namysłu” przy umowach zawieranych poza lokalem i na odległość, (czyli okres, w którym może odstąpić od umowy bez podania przyczyn). Dla przedsiębiorcy niezwykle istotne będzie natomiast jednoznaczne i jednolite w skali całej UE określenie sposobu liczenia tego terminu.
Ujednolicenie rozwiązań dotyczących obowiązków informacyjnych czy terminów odstąpienia od umowy w całej UE generalnie zwiększy zaufanie zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców do systemów prawnych innych państw członkowskich. Powinno to przełożyć się na częstsze zawieranie transakcji transgranicznych.