Jak pisze RPO w wystąpieniu do ministra sportu i turystyki, odmowę zgody na udział w zawodach uzasadnia się brakiem posiadania obywatelstwa polskiego. Problem dotyczy małoletnich, których jedno z rodziców uzyskało obywatelstwo polskie w trybie uproszczonym na gruncie ustawy o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r.
Rzecznik podkreśla, iż osoby posiadające zezwolenie na osiedlenie posiadają takie same prawa jak obywatele polscy m. in. w kwestii prawa do pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do świadczeń socjalnych czy nauki. Konstytucja RP w art. 37 gwarantuje każdemu, kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzystanie z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji. Dodatkowo art. 6 Konstytucji gwarantuje równy dostęp do dóbr kultury. - Jednym z aspektów realizacji konstytucyjnego prawa równego dostępu obywateli do dóbr kultury jest dostęp do kultury fizycznej, która stanowi część szeroko pojętej kultury narodowej, chronionej przez prawo - stwierdza Rzecznik. I dodaje, że zróżnicowanie w dostępie do zawodów sportowych oparte wyłącznie na narodowości może stanowić naruszenie wolności gwarantowanej przez art. 73 Konstytucji RP (dostęp do dóbr kultury). Rzecznik praw obywatelskich zwraca się do ministra z prośbą o rozważenie zmiany Zarządzenia Nr 37 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20/12/2010 w przedmiocie warunków uczestnictwa w szkoleniach młodzieży uzdolnionej sportowo w sposób zapewniający równe traktowanie obywateli.

Pismo RPO>>>