Rzecznik przypomina, że w swoim wystąpieniu do ministra sportu i turystyki z 29 stycznia 2009 r. wyraził zaniepokojenie powtarzającymi się podczas imprez sportowych incydentami o charakterze rasistowskim. Szczególnie rażący w ocenie RPO był i jest niejednokrotnie brak adekwatnej reakcji ze strony organizatorów oraz podmiotów odpowiedzialnych za rozgrywki. Wobec prezentowanego przez związki sportowe stanowiska, iż w statutach i regulaminach brak jest przepisów pozwalających na wszczynanie postępowań dyscyplinarnych w związku z tego rodzaju zachowaniami, Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia przez ministra sportu i turystyki właściwych działań nadzorczo-kontrolnych w celu ustalenia, czy obowiązujące regulacje wewnętrzne polskich związków sportowych przewidują efektywne środki zapobiegania oraz sankcjonowania wybryków o charakterze rasistowskim, a w przypadku braku takich środków - o zasugerowanie związkom wprowadzenia stosownych zmian.

W piśmie z 24 lutego 2009 r. minister przedstawił informacje o podejmowanych przez Ministerstwo inicjatywach mających na celu przeciwdziałanie występowaniu podczas imprez sportowych zjawisk o charakterze rasistowskim. Minister sportu i turystyki zapowiedział przy tym zwrócenie się do polskich związków sportowych z zaleceniem uwzględnienia w ich statutach i regulaminach postanowień dotyczących zapobiegania wybrykom o charakterze rasistowskim. Po paru miesiącach, 18 lipca 2009 r., Rzecznik zwrócił się do ministra z prośbą o udzielenie informacji o wynikach podjętych czynności. Ponowił swoje zapytanie pismem skierowanym do Departamentu Prawno-Kontrolnego z 12 października 2009 r. Do dnia dzisiejszego, nie otrzymał tych informacji.
W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich pyta ministra sportu jeszcze raz, które związki sportowe i w jakim zakresie dokonały zaleconych zmian obowiązujących regulacji wewnętrznych w tym zakresie