W kolejnym wystąpieniu do ministra sprawiedliwości Rzecznik przypomina, że już w ubiegłym roku sygnalizowała ten problem. Więc powraca do sprawy braku regulacji normującej sposób kontaktowania się osób pozbawionych wolności z pełnomocnikiem, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, reprezentującym te osoby przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Jak zauważa RPO, projekt nowelizacji ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw nie uwzględnia tego zagadnienia, niezmiernie istotnego - zdaniem Rzecznika - z punktu widzenia przestrzegania praw jednostki pozbawionej wolności, w dochodzeniu swych racji przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Rzecznik praw obywatelskich prosi więc min istra o rozważenie włączenia tej tematyki do prac legislacyjnych prowadzonych nad nowelizacją Kodeksu karnego wykonawczego.