Zastępca RPO Stanisław Trociu poinfomował ministra sprawiedliwości, że do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły skargi notariuszy, w których stwierdzają oni, iż obowiązujący obecnie przepis art. 16 § 1 pkt 2a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.; dalej: ustawy), nakazujący ministrowi sprawiedliwości odwołanie notariusza, jeżeli ten ukończył 70 lat, stanowi przejaw sprzecznej z prawem dyskryminacji ze względu
na wiek.
Zdaniem RPO,  norma ta „w sposób drastyczny ogranicza swobodę wykonywania działalności gospodarczej, zagwarantowaną art. 22 Konstytucji RP, a ponadto stoi w rażącej sprzeczności z treścią art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 2 Konstytucji, który gwarantuje, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny". Autorzy skarg zarzucają pondato, że restrykcyjne ograniczenie wiekowe dotyczy wyłącznie notariuszy, pozostawiając przedstawicielom innych zawodów prawniczych - adwokatom czy radcom prawnym - swobodną decyzję co do dalszego świadczenia usług po osiągnięciu przez nich wieku uprawniającego do uzyskania świadczeń emerytalnych.
Rzecznik praw obywatelskich wyraził w swym liście pogląd, iż należałoby ponownie gruntownie rozważyć katalog przesłanek odwołania notariusza, w tym w szczególności
odpowiedzieć na pytanie, czy zasadne jest utrzymanie regulacji, zgodnie z którą osoba zostaje pozbawiona możliwości wykonywania zawodu, i to bez względu na swoją
kondycję umysłową czy fizyczną, w momencie osiągnięcia określonego wieku.
Rzecznik oczekuje od szefa resortu sprawiedliwości zajęcia stanowiska w tej sprawie.